HomeDe kern van het vredes-vraagstukPagina 5

JPEG (Deze pagina), 873.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 18.76 MB

wapenen, die toenemen in wreedheid en vernieti~
gingsvermogen naarmate de wetenschap, schei-
kunde, genie, werktuigkunde en de rest toenemen
in vooruitgang.
« Zoo onverdroten als de man Sisyphus voort~
kroop naar den heuveltop van arbeidsvolvoering,
zoo hardnekkig heeft de Oorlog hem daarvan
ïi wederom teruggerukt en teruggeworpen in den
afgrond van ellende.
` Zoo onverdroten als de vrouw Danaïde haar
kruik heeft gevuld met het water des levens, zoo
hardnekkig heeft de Oorlog die kruik doorboord
met tallooze gaten en haar wederom achtergelaten
aan haar oude ellenden onder haar ontelbare
doode nakomelingschap.
Toegegeven dat de menschheid enkele kostbare
winsten heeft gemaakt en behouden, zijn de volle
mogelijkheden van haar bestaan toch nooit of te
nimmer verwezenlijkt geworden. De oorlog is ten
allen tijde geweest de dief en de roover, die haar
heeft geplunderd en bloedend langs den wegkant
neergesmeten. Nooit of te nimmer zal zij zich de
volle vruchten verzekeren van haar verbeteringen,
uitvindingen en ontdekkingen, noch daarvan ge-
nieten voor en aleer zij den Oorlog heeft heen~
gedreven als den moordenaar, verslinder en vijand
van het menschelijk geslacht.
Een groote gedachte.
Het plan, bekend als ,,De onwettigverklaring
van den Oorlog", ontstond het eerst in het brein
van een voornaam Amerikaansch rechtsgeleerde,
, Salmon Oliver Levinson, door wiens machtigen
ä invloed het zijn plaats heeft verkregen als bestand~
¥ deel van de Amerikaansche staatskunde.
,-1 Met feillooze nauwkeurigheid heeft Mr. Levinson
zijn vinger gelegd op de noodlottige zieke plek
van den Oorlog en het stelsel daarvan, te weten:
3