HomeDe kern van het vredes-vraagstukPagina 4

JPEG (Deze pagina), 835.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 18.76 MB

_Maar gloeiende voorbereidingen op den
volgenden oorlog houden niet op voort te
schrijden in ieder beschaafd land en een ieder is
er van vervuld dat niets anders dan een wonder X
ons kan redden. ,;
j Welnu, dat wonder gaat niet gebeuren, tenzij
l bij wijze van de grap die een wonder verklaart
j als ,,iets dat in Amerika gebeurt."
l De eeuw der wonderen is voorbij en zoolang
l de eeuw der rede nog niet is aangebroken, heeft
het menschelijk geslacht de gevolgen te aanvaarden
van een dwaas te zijn. Geen God zal ingrijpen
l om ons te redden van onze eigene verdorvenheid
en dwaasheid.
l De eigenlijke beteekenis van ons aardsch bestaan
i is om wijs en krachtig genoeg te worden om
f onze eigen redding te bewerken. Maar ofschoon
God geen wonderen voor ons zal doen, heeft
Hij ons toch het vermogen geschonken om zelven
W omwentelingen tot stand te brengen en zulk een
omwenteling is onderweg onder den vorm van
een plan om den oorlog te stellen buiten de wet,
hem te verklaren tot den aartsmisdadiger der
aarde, die vogelvrij wordt verklaard, verbannen
en uitgestooten als iets dat van den Hemel wordt
vervloekt en niet langer geduld op Aarde.
Oorlog, de Verdelger.
Laten wij een oogenblik stilstaan bij de be-
schouwing der doodsangsten en verliezen, die de
menschheid over zichzelf uitstort door het ont~
wikkelen en dulden van oorlogsstelsels.
Welke folteringen heeft ze niet ondergaan! ‘
Wat ’n dooden! Wat 'n weeën! Wat 'n mis~
daden! Wat 'n helsche lijdens! 4
‘· Een onmetelijk deel van haar tijd, arbeid, genie
en rijkdom is verspild geworden aan de uitvinding,
vervaardiging en het gebruik van verdelgings·
2