HomeDe kern van het vredes-vraagstukPagina 20

JPEG (Deze pagina), 838.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 18.76 MB

lj
l C
i
_ ,,dat noodzakelijk is en onvermijdelijk, waar~ I
,,tegenover echter wij het denkbeeld hebben, ?
jg ,,dat wij behooren te worden bestuurd door "
lj ,,menschen, die ons juist kunnen beschermen
l ,,tegen dat onvermijdelijk iets. ,
,,Veiligheid kan niet komen van militaire
, ,,verbonden. De Oorlog is niet onvermijdelijk!
E ,,Strijden met woorden is dat wél. Bij menschelüke j
¥ ,,overeenkomsten zullen altijd voorkomen twist~ E!
` ,,gesprekken, die, door de verhoogde onderlinge ·
l ,,aanraking van onzen tijd, als door snelstoomers, ·
i ,,de draadlooze enz. enz., de totstandkoming @
,,van wederzijdsche tegemoetkomingen zullen j`
,,vergrooten.
g ,,De Oorlog is slechts één wijze om deze
ç ,,twistgesprekken te regelen, maar hij is de t
Y ,,slechtste wijze. Hij is het stelsel dat voortbrengt ë
ä ,,Napoleons, Keizers enz., en dat daarvan nog f
,,meer zal voortbrengen, als hij niet wordt j
ä ,,onderdrukt. V
,,Wij moeten den internationalen oorlog r
g ,,brandmerken als een ,misdaad' tegen de wet,
,,evenzeer als opstandsoorlogen als ,,misdaden" j
,,tegen de regeerende machten. ,
,,Wij moeten den eenen even onwettig maken l
jl ,,als de andere.
,,Het moet even onwettig zijn een oorlog
» ,,te beginnen tegen een ander volk, als het
Q ,,onwettig is een oorlog te beginnen onder ‘
,,eigen volk. _
,,De zeerooverij is berucht geworden, maar
,,de Oorlog is nog veel beruchter dan de zee- l
gj ,,roover1j. '
Q ,,Hij eischt alles op wat van ons is: ons geld,
,,onze vrijheid, ons leven, ons gezin; alles, dat
Q? ,,kostbaar is. ;
,,Een bond van alléén Engelsch sprekende
,,volken zou in de wereld den vrede niet kunnen
18
“ i r A. .,._ , .,n_,,_wmMo. · as