HomeDe kern van het vredes-vraagstukPagina 18

JPEG (Deze pagina), 793.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 18.76 MB

l l
ê‘
ll äj
oude bezetenheid, voelen wij dan niet, uitgedrukt J
in de taal van C. Squire, ,,dat het de eigenschap
aanneemt van die prachtige onwrikbare onver-
jl schrokkenheid van het menschelijk ras?"
De onwettigverklaring van den Oorlog is ;°
M mogelijk, zelfs nog binnen het levenstijdperk van
jj eenigen onzer, die niet jong meer zijn.
Laten wij de edele woorden ter harte nemen
van den man, die het groote denkbeeld op- ää
vatte; laten wij ze hem nazeggen, ze herhalen
§ en nog eens herhalen, totdat anderen ze op~
E vangen en weer verder doen rollen: ,,De groote
i ,,oorzaak van den hedendaagschen wereldtoestand, 1;
,,bijzonderlijk in Europa, is de helsche instelling
j ,,van den Oorlog. Die is de zaak waarvan
l ,,wij moeten worden verlost, met name van het l
ä ,,recht van een volk om wettiglijk ten oorlog te
,,trel<ken en over de wereld doodsangst, dood l
3 ,,en verwoesting uit te storten.
,,Zoolang de Oorlog niet wordt gesteld onder
,,de veroordeeling der wet, kan met geen
,,mogelijkheid eenige vooruitgang worden gemaakt
,,met zijn uitwerping uit de toekomstige geschied~ ij
” ,,boeken der beschaving.
,,De wil van een volk .... wordt uitgedrukt
jj ,,in de verklaringen der wet.
,,l/lisschien zijn wel 95 °/O van de menschen Q
,,der beschaafde wereld tegen de instelling van
,,den Oorlog.
,,Laat dit zedelijk gevoel worden gekristalliseerd ä
,,in den vorm van .een wet, die den Oorlog
lg ,,veroordeelt en onwettig verklaart en de grootst
,,mogelijke vooruitgang in de werkelijke beschaving ’
l ,,zal zijn volbracht!
,,Laten de menschen de macht gebruiken, die
,,God hun heeft gegeven!'° j
Q Tl
’ 16 ïl
E
l tl
i
l
l