HomeDe kern van het vredes-vraagstukPagina 17

JPEG (Deze pagina), 852.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 18.76 MB

jl
·
nl te klagen en te veroordeelen, maar het oorlogs~
l stelsel heeft zijn zuigers geplant diep in de levens~
deelen der beschaving en de oorlogs~geestes~
gesteldheid heeft zich als 't ware hopeloos geënt ,
j op de oorspronkelijke vredespsychologie.
' l Het boek ,,De internationale Anarchie", van
3 Mr. Lowes Dickinson, toont duidelijk aan dat,
; zoolang het oorlogsstelsel blijft bestaan, de daad
er van onvermijdelijk is. In de taal van l/lazzini
jj luidt dit: ,,Zoolang de afgod op zijn voetstuk
staat, zal hij aanbidders vinden." Te nauwernood
i is een oorlog beëindigd of de diplomaten en
militaire mandarijnen nemen weer hun oude kunst~
j grepen ter hand en bereiden weer den volgende
2 voon
Het kan worden volvoerd.
g Bij het onwettig verklaren van den Oorlog,
zooals wij zeker zullen doen, worden wij groote~
lijks geholpen door den waren kijk op de
menschelijke natuur, zooals ik dien zoo juist heb
ä uiteengezet.
De oorlogsgeest is een vreemd element in het
i menschelijk gemoed, een kanker in het vleesch,
i een smetstof in het bloed, en daar hij een ziekte
, is, kan hij worden gebracht tot herstel en uit~
; eindelijke genezing.
Wij kunnen het vreemde, slechte denkbeeld
Qi uitwerpen door de macht van het natuurlijke,
goede denkbeeld. Vandaar de wijsheid der ver~
maning: ,,Zoek den Vrede en volg hem!" Anatole
France riep een gezelschap Fransche onderwijzers
Fê toe: ,,Laten wij den Vrede zoeken met geheel
ons hart! Verlangt er naar, want begeerte is de
F kracht die schept, de eenige scheppende kracht
¥‘ in het heelal!"
Als wij het veld overzien van het roemrijk
streven om den mensch vrij te maken van die
15
l
i

ii
i