HomeDe kern van het vredes-vraagstukPagina 16

JPEG (Deze pagina), 883.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 18.76 MB

' G
I jj
I i
T gg
f als de oorspronkelijke eigenschappen van het nl
i geheele menschelijke geslacht."
j; Ik zou kunnen voortgaan met aan te halen uit
dit boeiend geschrift, maar de ruimte verhindert dit.
{ Voor den Amerikaanschen rechtsgeleerden
lf Levinson en voor allen, die er naar streven den ' ^
Oorlog onwettig te verklaren is de waarde van 3
ij dat boekje: le. dat het de militairistische mythe, ;
dat de mensch van nature een vechtdier is, te·
5 niet doet, en 2e. dat het aantoont dat de oorlog jl
binnengesmokkeld is in de menschelijke sfeer; dat
j de oorlog de duivel is, die over de hegge is 5
g gesprongen van het Paradijs en dat wij geen
teergevoelige gemoedsbezwaren behoeven te
koesteren om den misdadiger wederom er uit te ·‘
i smijten.
Thans is de getuigenis der Wetenschap dat de
Q mensch in wezen is een vredelievend schepsel, dat
jl kunstmatige prikkels behoeft om hem te doen i 3
vechten, welke de pers, de goede niet te na
gesproken, natuurlijk altijd bereid is te leveren.
ï' ä
De Gouden Eeuw.
il Prof. Smith zet verschillende redenen uiteen voor gi
wat hij noemt ,,de ondergang der Gouden Eeuw." ,
Op dit oogenblik kan ik op die redenen niet in ,
bijzonderheden ingaan. ;
Zij alle leiden tot of omvatten het vechten,
zoodat wij gerechtigd zijn tot de algemeene ge~
volgtrekking, dat het de Oorlog was, die een 5
einde maakte aan de Gouden Eeuw en daaruit
verder moeten afleiden dat, indien wij terug willen
{El naar de Gouden Eeuw en tegelijk behouden alle ë
veredelende aanwinsten der beschaving, wij van j
den oorlog moeten worden verlost.
Het is zoo klaar als de dag. Maar Mars is {
een God, die even sluw is als sterk. De grove
· daad van den oorlog is gemakkelijk genoeg aan
14
3
ii
i