HomeDe kern van het vredes-vraagstukPagina 15

JPEG (Deze pagina), 795.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 18.76 MB

l
"opvattingen over den oorspronkelijken zooge-
,,naamden ,Wilde' zoo volkomen logenstraffen.
Q2 ,,Het lekt nu uit dat wij, militairisten, de
J ,,eigenlijke ,wilden’ zijn!
gl ,,De werkelijk oorspronkelijke volken zijn
,,waarheidlievend, niet-aanvallend, gastvrij en
,,vriendelijl< voor vreemden en de afwezigheid
rz
,,van alles wat naar oorlog zweemt komt bij
,,hen niet voort uit gebrek aan moed.
,,De beteekenis van dit alles is dat de mensch
,,in wezen vreedzaam en goedgezind is, wanneer
,,hij vrij blijft van kunstmatige aandrijving tot
nsmjd.
..... ,,De Natuurmensch wordt ons geopen-
,,baard als een opgewekt en goedaardig wezen,
,,eerzaam en bescheiden, kuisch en vreedzaam,
; ,,met een rijke verbeelding en een mooien zin
,,voor schilderkunst en handwerk."
Het is overbodig om nog meer aan te halen
uit dit kleine geschrift, dat behoort te worden
i gelezen door een ieder, die voorstander is van
den vrede en een godsdienstig mensch, hetgeen
gemakkelijk kan geschieden, daar het kan worden
verkregen voor den prijs van slechts één shilling.
(,,Hurnan Nature", by Dr. G. Elliot Smith. Publis-
hers: Watts 8 Co., London.)
Ik kan hieraan nog toevoegen dat Prof. Smith
ook nog voorbereidt op de verschijning van een
boek van de hand van een zijner collega's, die,
zooals hij zegt: ,,met merkwaardige overeenstem-
ming het karakter en het gedrag zal aantoonen
van menschen, die nog nooit onder den invloed
j zijn geweest van de ,Beschaving'."
{ Daar ,,het onderwerp van zulk fundamenteel
{ belang is voor het goed begrip van de menschelijke
2 natuur", zal de verschijning van Prof. Perry's boek
ons welkom zijn .... ,,l/Ien wordt er door ge-
dwongen zulke beminnelijke trekken te beschouwen
13
l