HomeDe kern van het vredes-vraagstukPagina 14

JPEG (Deze pagina), 829.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 18.76 MB

Y *
i
dachte van paciiistische strekking, wordt haar
beteekenis als een argument voor de onwettig~ E
verklaring van den Oorlog van nog grootere waarde. lg
Prof. Smith klaagt over het vooroordeel en ;
zelfs over de onwetendheid, waarmede leerstellige gl
biologen naar deze wetenschappelijk nieuwe leer
luisterden, die, ofschoon even nieuw als de biolo~
gische wetenschap, zelve zoo oud is als de over~ Q
levering, zoo oud als de Grieksche dichter Hosiod
en de Hebreeuwsche volksoverleveringen, die haar
jg! uitdrukken in het gedicht van het Eden.
De schrijver deelt mede, dat in verscheidene
deelen van de wereld nog menschen leven, die j
duidelijk aantoonen wat de vroegere aanleg van
den mensch was in de tijden voordat ,,de Bescha~
ving was uitgevonden".
Laat mij zijn eigen woorden aanhalen:
,,Het bewijs, dat thans wetenschappelijk kan
,,worden uitgemaakt, is het feit dat de mensch
,,van nature is een vriendelijk en gevoelig wezen, ï
Z ,,met ingeboren neiging tot éénwijverij en vorming .
,,van een gelukkige gezinsgroep, te zamen ver­
ii ,,bonden door wederzijdsche genegenheid en
,,achting.
‘§ï ,,Dit is de grondslag van alle maatschappelijke
, ,,organisatie.
pi ,,Thans is aangetoond dat de oude leeringen
* l ,,over onderling vermengde levenswijze en
jl ,,algeheel gemis van geslachtelijke beteugeling
=ïj ,,allen grond missen en het tegendeel zijn van
nwaarheid."
Bij wijze van voorbeeld noemt Prof. Smith de
l Punanen van Borneo, maar de bijzonderheden,
welke hij hiervan behandelt, zijn hier niet ter {
‘ plaatse.
· ,,Beroemde anthropologen," zegt hij, ,,zagen g
i ‘ ,,van verwondering op toen zij hoorden van de
,,ontdekkingen, die thans zijn gedaan en de oude
12
ei