HomeDe kern van het vredes-vraagstukPagina 13

JPEG (Deze pagina), 847.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 18.76 MB

de wereld der Menschelijkheid zich veiliger kan
grondvesten.
De gezamenlijke opmarsch der volkeren heeft
è ons ten slotte gebracht tot het humanistische
tijdvak, waarin het geluk der menschheiüd niet
li langer zal worden gezocht in onderlingen strijd,
‘ maar worden vervuld in een oorloglooze wereld,
kl? die gewijd is aan wederkeerigen dienst.
Een wetenschappelijk bondgenoot.
Hier wil ik de aandacht vestigen op een welkom
bondgenoot, die de onwettigverklaring van den
Oorlog is komen steunen door, in zijn uiteen~
zetting van het vraagstuk, in den naam der
Wetenschap te openbaren, dat de mensch van
nature is een goed en vredelievend wezen.
Daartoe verwijs ik naar een kortgeleden ver~
schenen boekje, getiteld: ,,De Menschelijke
Natuur," van de hand van Dr. G. Elliot Smith,
professor in de Anatomie aan de Londensche
Universiteit, een geschrift dat aantoont, dat de
nieuwe wetenschap van vergelijkende anatomie
ten opzichte van de leerstelsels der rassen even
revolutionnair blijkt te zijn als de vergelijkende
mythologie ten opzichte van den godsdienst.
Volgens dit merkwaardig en opzienbarend ge-
schrift leggen de feiten, verzameld door de
moderne ethnologen, nadrukkelijk vast twee hoofd-
grondbeginselen: le. de ingeboren goedheid van
den mensch, en 2e. de wezenlijkheid van een
oorspronkelijke Gouden Eeuw van vrede en
bevrediging.
Prof. Smith beweert, dat deze twee grond~
beginselen worden vastgelegd ,,door een over~
weldigende massa van onwraakbare getuigenissen."
ri Indien wij hij hieraan nog toevoegen, dat deze
voordracht werd gehouden ten overstaan der
j ,,Nationalist Association" en zonder eenige bijge·
ll