HomeDe kern van het vredes-vraagstukPagina 11

JPEG (Deze pagina), 801.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 18.76 MB

l
l
l
l tusschen verschillende volkeren. ja, laten wij dan
M zelfs hebben den oorlog tusschen enkelingen,
duels, de vendetta 1) en straatgevechten op al
V onze deurstoepen.
{Q Het betoog stort ineen, omdat het te veel bewijst.
gij Wij moeten ook nog opkomen tegen de valsche
maatschappelijke leer, dat de oorlog het groote
middel is geweest om beschaving te verspreiden.
V Aan deze drogrede hebben wij niet veel woorden
te verspillen. Het moderne reizen, de stoom, de
‘ electriciteit, het vliegen, de draadlooze en de pers
stellen haar reeds buiten het geding.
j De oorlog is anti~maatschappelijk.
Evenmin bestaat er tegenwoordig reden om te
betoogen, dat de oorlog de eenige weg is om
j recht te waarborgen, want wij aanschouwen maar
al te zeer met eigen oogen, dat de oorlog weder
nieuwe onrechten in het leven roept, zelfs bij het
j bedrijf van de oude te helen.
l Ik wil liever de tegengestelde stelling handhaven,
ä namelijk dat oorlogen worden gevoerd om zich
j doeleinden te verzekeren, die zoo onrechtvaardig
zijn, dat zij op geen andere wijzen kunnen worden
l bereikt. Ik heb slechts het woord ,,Versailles~
i Tractaat" uit te spreken om alle tegenspraak het
. 1 zwijgen op te leggen.
l De eenige rechtvaardige wereld zal zijn een
l oorloglooze wereld. Daarbij zullen onpartijdigheid l
| en rechtvaardigheid een groote kans hebben.
Vredesleer,
Misschien is de grootste verschansing van de
{ oorlogsphilosophie wel de verdraaide leer, die den
I strijd om het bestaan opvoert tot zulke hoogte,
I dat de even gewichtige feiten van wederzijdsche
"’ hulp en van den strijd voor het leven van anderen
) er onder worden bedolven.
1) Bloedwraak.
9
l
l
u