HomeDe kern van het vredes-vraagstukPagina 10

JPEG (Deze pagina), 854.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 18.76 MB

l
ll l
M i
Ii l
hedendaagsche wereld een reusachtige anti~donder~
jêï en ~bliksemvereeniging, die de donder en bliksem A
heeft geharnast door ze om te zetten in electrisch
vçg licht om onze huizen, steden en fabrieken te ver~ V
M lichten en in electrische kracht, om onze werktuigen
ly te drijven.
Qf Op dezelfde wijze zal de internationale volks~
,f stemming de zedelijke en staatkundige krachten
omzetten in kanalen, die zullen behouden alles
, dat goed is, vereenigen alles dat groot is en een
f` beschaving samenstellen, die evenveel schooner ‘
iz is dan een militaire wereld als het Paradijs schooner
is dan Gehenna. 1)
ik Soms neemt de Giftgas­Philosophie een nog
jj; verder gedreven vorm aan door te beweren, dat de
afschaffing van den oorlog een groote ramp zou g
Q wezen, omdat hij moed, trouw, vasthoudendheid,
lr vindingrijkheid enz. enz. aanwakkert. ’
· Hij wordt dan beschouwd als een instelling l
à Gods, die zijn beweegkrachten gebruikt om de j
volkeren te beproeven en te schiften op de schaal ,
a van het menschzijn en aan een ieder de plaats i
toe te wijzen, die hem toekomt.
Met deernis gedenken wij hier, hoe onze eigen I
Q Ruskin zijn grooten naam verleende aan een leer~ i
c stelling, die even schandelijk onmenschelijk is als r 1
belachelijk misleidend. Want het is een dwaasheid
te betoogen, dat liefde tot zijn evenmensch wordt Q
( bevorderd door te dooden. |
.t Indien de deugd wordt bevorderd door te g
, dooden, laten wij dan nog meer dooden om nog 1
­T meer deugd te bevorderen. Laten wij dan stand-
beelden oprichten voor die Mexicaansche on- {
menschen, die nog kort geleden met éen woesten I
veeg een geheele treinbevolking slachtten. Laten I
wij dan den burgeroorlog ·­« den oorlog onder "‘
. eigen volk ·­­~ evenzeer aanwakkeren als den oorlog
1
8 ) Hellepoel.
. l
. l
u