HomeEen woord van pas?Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 795.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 9.93 MB

y
1
l
I 7 H
” kracht zijner projectilen is eene vroeger ongekende. Hoe i
kan men wanen, dat het muurwerk eener vesting we-
derstand zal bieden aan het vuur van 40-00 getrokken
belegeringsstukken, die thans met gemak binnen een paar
dagen voor eene belegerde stad bijeengebragt zijn? Het
is waar, het vestinggeschut staat met het belegeringsge-
schut op dezelfde hoogte, doch de belegeraar zal vanhet
verbeterde geschut grooter voordeel hebben dan de be-
legerde. De artilleristen van het belegeringskorps schie-
ten op de wallen, muren, magazijnen, kerken en gebou­
wen der stad, en hebben dus vaste mikpunten, die door
de kracht der rakende projectilen vernield worden, ter-
wijl de belegerden slechts op den in de loopgraven nes-
. telenden onzigtbaren vijand en op de met spoed opge-
worpen veldwerken hunne schoten kunnen rigten.
De laatste hoofdreden eindelijk, waarom het gewigt
der vestingen zoo aanmerkelijk verminderd is, zijn de
groote legers, waarmede de oorlogen van den tegen-
woordigen tijd gevoerd worden. Frederik de Groote sloeg
nog al zijne veldslagen met eene armée van 30, 40,
hoogstens 50duizend man, en, behalve bij Leipzig, vin-
den wij in alle veldtogten van Napoleon slechts zelden
, voorbeelden, dat in een veldslag meer dan 100.000 man
aan ééne zijde streden. De groote staande legers van den
tegenwoordigen tijd en de mogelijkheid om groote armée-
korpsen door middel van spoorwegen, in verband met
de telegraphen, snel te concentreren, veroorloven thans,
dat legers van 3- tot dmaalhonderdduizend man met
nooit gekenden spoed mobiel gemaakt en naar het oor-
logstooneel gezonden worden. Hierdoor wordt het een
veldheer mogelijk, genoegzaam sterke korpsen achter te
laten, om vestingen in ’s vijands land in te sluiten, en i
l
x
i l
ä l