HomeEen woord van pas?Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 771.57 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 9.93 MB

j il
I
il <
. G T
gen­1naterieel, met eene verwonderlijke snelheid en orde, H
l voor de Oostenrijksche hoofdstad.
Vijftig jaar geleden zouden dergelüke oorlogsgebeurte­
nissen tot het rijk der fabelen behoord hebben, en het moet
zelfs den onkundigsten lee.k in de krijgswetenschappen
» in ’t oog springen, hoezeer door deze gemakkelijkheid
van het transport van al het mogelijke oorlogs­materieel
1 de belangrijkheid van vestingen afgenomen is.
al De grootste voordeelen verschaft daarenboven de te-
, legraphie aan den belegeraar. Hij is en blijft door hare
E hulp in staat om de snelste en zekerste gemeenschap met
het geheele oorlogstooneel te onderhouden, en kan alzoo
nl al de gewenschte berigten ontvangen, om daarnaar züne
[ maatregelen te nemen. De bevelhebber eener vesting
{ daarentegen is in de meeste gevallen daarvan verstoken,
@11 van alle verbinding afgesneden, en verkeert daardoor
i in een onberekenbaar nadeel.
« Eene andere hoofdoorzaak van de zoo zeer vermin-
derde sterkte der vestingen is de volmaking van het
n geschut, die in de laatste twintig jaren reuzenschreden
jl gedaan heeft. De uitwerking van het nieuwe getrokken
p kanon is veel krachtiger, sneller en zekerder dan van
· het gladde. Al heeft het eerste in het open veld bij ·
i de steeds veranderende afstanden, terwijl het juist eene
‘ zeer naauvvkeurige schatting daarvan vereischt, zijne
l groote nadeelen; bij de belegering echter, waar de af-
Standen door proefschoten bepaald zijn, heeft het eene
i ontzaggelijke uitwerking. Het getrokken kanon bezit op
een bekenden afstand eene trefzekerheid, die bij het
’, gladde tot de zeldzaamheden behoort, de verwijdering
;| van het doel kan vier- of vüfmaal grooter zijn dan bü
het oude kanon van hetzelfde kaliber, en de percussie-
l
l