HomeEen woord van pas?Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 777.08 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 9.93 MB

l
l
zien wij, dat in die landen, waar reeds goed aangelegde
wegen het transport van al het noodige materieel be-
gunstigden, het gewigt der vestingen veel verminderd
was. Waa1‘ echter gebrek aan gebaande wegen bestond,
zoo als b. v. in Spanje, daar was ook de oorlogvoering
l veel langzamer, en het bezit van vestingen, die steeds
wegens de moeijelijkheid om het belegerings­materieel
met den vereischten spoed aan te voeren, sleehts zeer
. i onvolkomen belegerd konden worden, van meerder be-
á lang en beteekenis.
Hoe gansch anders zijn de omstandigheden thans door
de aanwending der spoorwegen, der stooinschepen en
der telegraphie! De afstanden worden, als het ware ,
vernietigd, en een belegeringstrein, welks transport
eenige tientallen jaren geleden maanden tijds ver-
eischte, ja soms tot de onmogelijkheden behoorde, kan
4 thans binnen een paar dagen voor die vesting verschij-
nen, waar een ondernemende vijand hem gebruiken wil.
Toen in den oorlog in Italië in /1859 Keizer Napoleon
meende, vestingen te moeten belegeren, werd binnen
zes dagen. een park van zwaar belegeringsgeschut van
Straatsburg naar Milaan vervoerd. Toen de Pruissen in
het voorjaar van 1864 besloten, ’s nachts in ligte booten
` naar het eiland Alsen over te .steken, waren de daartoe
P; benoodigde kompagniën pontonniers binnen weinige da-
lf gen uit de meest verwüderde garnizoenen van den Pruissi­
l schen staat ontboden en aangekomen, en toen in J ulij
1866 een overgang over den Donau en het besohieten der
verschansingen bij VVeenen noodzakelijk geacht werd,
verscheen dadelijk het zwaarste belegeringsgeschut uit de
vestingen aan den Rhijn en de Elbe gelegen, zoomede T
kolossale kolonnen pontonniers met het benoodigde brug- l
=i<
l l