HomeEen woord van pas?Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 759.89 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 9.93 MB

oorlogstooneel, de onniogelijkheid om de vesting in te
sluiten en hare verbinding met het overige Rusland
af te snijden, verklaren dit voldoende.
Dat de waarde der vestingen in den jongsten tijd zoo
aanmerkelijk verminderd is, en nog hoe langer hoe meer
verminderen zal, heeft zijne natuurlijke oorzaken. Zij
laten zich in weinige woorden zamenvatten: de verbete­
l ring der communicatie-middelen. de vorderingen der
j artillerie-wetenschap en de talrijkheid der bestaande legers.
De eerste oorzaak is alzoo, dat de oommunicatie­mid­ U á
delen uitermate verbeterd zijn, en het doenlijk maken,
J het belegerings-materieel met eene snelheid en in eene
ll menigte aan te voeren, waarvan onze voorvaderen en
l vaderen geen begrip hadden. In de middeleeuwen wer-
den de enkele zware stukkeii, waarmede men de muren
der bevestigde plaatsen beschoot, niet de grootste moeite
j aangesleept langs slechte veldwegen, die meestal eerst i
{ aangelegd moesten worden. Ten tüde van Maurits en Fre-
derik Hendrik, zelfs tijdens de Spaansche en de Oosten-
rijksohe sueoessie­oorlogen bezat Nederland geene kunst- 5
wegen en in den zevenjarigen oorlog bestonden nog geen
i straatwegen in den geheelen Pruissischen staat; het
R transport van het belegeringsmaterieel, zoowel als van
j de levensmiddelen voor het belegeringskorps, vereisohte ~
bijgevolg een langen tüd en eene buitengewoon sterke lj
bespanning, en was zelfs in het voor- en najaar weken ij
t, lang geheel onmogelijk. De belegerden in eene vesting, l
die van geschut, munitie en vivres voorzien waren, had-
den daardoor een onloochenbaar voordeel boven den
l belegeraar, die al het benoodigde langzaam en met ont-
Y, zaggelijke moeite, dikwijls uit ver verwijderde oorden
moest aanbrengen. Gedurende de oorlogen van Napoleonl