HomeEen woord van pas?Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 638.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 9.93 MB

i
i
l
i
ll
l
Heeft Civills onlangs in zijn geschrift »Geen ver-
l »sterkte steden meer, een woord over de hervorming
. >>van ons vestingstelsel" (te Nijmegen bij Adolf Blomhert)
een nuttig werk verrigt, door de openbare meening te
, vestigen op de onnoemelijke schade, welke de vesting-
: werken eener stad, zoowel in vredes- als in oorlogstijd,
aan hare burgerij en aan het geheele land toebrengen,
. het is voorzeker zeer wenschelijk, die vestingkwestie bij
[ het publiek nader ter sprake te brengen, nu het belang-
Q, rijke wetsontwerp. regelende ’s lands defensie. bij de
Tweede Kamer der Staten­Generaal eerstdaags in behan-
deling zal komen.
i HQ, die bedoelde brochure gelezen heeft, zal nu wel
overtuigd zijn, dat bevestigde volkrijke plaatsen in den
tegenwoordigen tijd den lande veel nadeel berokkenen,
ä maar hij moet ook van het besef doordrongen wezen,
i dat zij ten eenenmale nutteloos zijn geworden.
Het is voor geen ernstige wederlegging vatbaar, dat
l de vestingen in de laatste oorlogen al zeer weinig
nut voor de verdediging opgeleverd hebben. Vllel is waar,
heeft Sebastopol in den Krimoorlog de hoofdrol gespeeld,
doch dit was eene uitzondering, door buitengewone om- ~
standigheden veroorzaakt. De verre afstand van het ,
l