HomeEen woord van pas?Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 726.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.42 MB

PDF (Volledig document), 9.93 MB

il. je w J
lie l
i
l 12
i vesting aan zijn doel zal kunnen beantwoorden? Ja, het
l is waar, de Minister wil de plaats niet als vesting, maar
als bruggehoofd beschouwd hebben; maar men leze en
jj herleze toch, wat de heer Stieltjes in de hiervoren genoemde
brochure reeds twee jaar geleden over de luttele waarde
der bestaande vestingwerken, ook als bruggehoofd, (blad-
zijdej 22 vlgg.) zegt, en met onwederlegbare gronden
vl, bewijst. j
Gesteld echter, dat de vesting, door nieuw aan te
leggen werken verbeterd, als bruggehoofd genoegzaam ä
aan haar doel beantwoorden kon, wie die geen leek in
gj de krijgskunde is , kan aannemen, dat een ondernemende
vüand bij zijn oprukken. zich met een beleg van Nijmegen j
j` inlaten, en niet elders den overgang over de Vaal be-
werkstelligen zou, nu men ziet, dat het colossaalste
bruggemateriëel met de bijbehoorende pontonnier-kom-
‘_ pagniën uit de verst verwijderde oorden met gemak door
Q den vijand bijeen en daar gebragt wordt, waar hij het
gebruiken wil.
jj Neen, ik zeg het Stieltjes na: door den overtogt van j
den vijand over de W'aal bij Nijmegen, door het aan-
houden en verbeteren der Forten Kraijenhof en te Lent, l
lj moeijelijker dan elders te maken, zoodoende de stad 3
Nijmegen te neutraliseren, en de'5000 man, welke de V
j verdediging van hare vestingwerken vereischt, als mobiel
korps achter de Waal op te stellen, zal ’s lands verde-
diging meer gebaat worden, dan door eene thans nutte­
E loos versterkte plaats als Nijmegen is, vooral als eens
ii de spoorweg tusschen. Arnhem en Nijmegen, die toch
vroeg of laat komen moet, is aangelegd.
Nymegen, 30 Mei 1870.