HomeEen woord van pas?Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 769.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.37 MB

PDF (Volledig document), 9.93 MB

l
11
N tegen den eenige weken daarna uit den strijd treden- .
F den overwinnaar? Terwijl het streven naar eenheid in
­ j Duitschland, of de vereeniging van alle Duitsche stam-
men tot één grooten staat, sedert lang doch door
de oprigting van het tolverbond nu veertig jaren ge-
leden ernstig voorbereid, doch door sommige Duitsche
of andere belanghebbende vorsten steeds verijdeld, den
wereldvrede waarschijnlijk niet in gevaar zal brengen,
zou dit wel degelijk het geval zijn, zoodra door den
Noordduitschen bond het bestaan eener niet-Duitsche
nationaliteit bedreigd werd. De grootste fout, die de
voorstanders der Duitsche eenheid maken konden, zoude
zijn, zoo zij ooit of immer op het oog hadden eene an-
nexatie van Nederland, dat zijne eigen taal, zijne eigen
zeden en gebruiken, zijne eigen handelsbelangen en vol-
l strekt geen sympathie voor die eenheid heeft. De staten,
A behoorende tot den Noordduitschen bond, zullen door
· Pruissen allengs, hetzij bij onderling goedvinden, hetzij ten
gevolge van gebeurtenissen, gelijk in 1866 plaats grepen,
j ingelijfd worden, zonder dat dit door een der mogend-
Q heden zal worden belet, maar tornde Pruissen aan het zelf-
standig bestaan van Nederland, het zou terstond al de groote
mogendheden tegen zich in het harnas jagen. Men beseft dit
in Duitschland zeer goed, en de woorden, die Pruissen’s
g Koning verleden jaar te Emden den Commissaris des
l Konings in de provincie Groningen toevoegde, kunnen
wel met vertrouwen, als opregt gemeend, aangenomen
worden.
Hoe men intusschen hierover ook denken, en van
welke groote mogendheid men ook een vijandelijken inval
aan onze oostelijke en zuidelijke grenzen duchten moge,
welke deskundige zal volhouden , dat Nijmegen als grens-
l
lf l