HomeEen woord van pas?Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 761.45 KB

TIFF (Deze pagina), 7.37 MB

PDF (Volledig document), 9.93 MB

r { B
slj ’
li
i
E io t
H Passen wij de vooraigegane beschouwingen toe op eene r
‘ versterkte, overbevolkte grensstad, gelijk de plaats on- i,
{ zer inwoning, gelijk Nijmegen is, dan moet het zelfs _ _
aan iederen leek, die kennis genomen heeft van den
iw inhoud der brochure van den heer Stieltjes: .Det»mctg.· »ls
»het slechten der vestingwerken van Nijmegen in het
jf_i »belang van ’s lands verdediging noodig? toestemmcnd
er >>beruzlw00m"` (te Nijmegen by H. C. A. Thieme), verwen-
dering baren, dat de Minister van Oorlog in zijn gepro­
= jecteerd nieuw verdedigings-stelsel die vesting behouden g
gi) wil zien. Z. E. ja, wijst er op, dat het welligt in een
er niet ver verwijderd verschiet blijken kan, welk gewigt
I, aan eene positie als Nijmegen gehecht moet worden.
l Dit nu is een van die argumenten, welke indruk maken
op de menigte, die hare nationale onafhankelükheid
,l) lief heeft, maar onze kundige , in ’s lands vergaderzaal `
MU Stemhebbende afgevaardigden zullen zich toch tevens A
rekenschap geven van de gevaren, die ons nationaal .
bestaan bedreigen of niet bedreigen.
Men hoort wel soms, hoe zelfs intelligente regerings-
mannen, ter waarschuwing voor ons land, het voorbeeld
van het gebeurde met Hannover, Hessen of Nassau aa11­
ig halen; maar wie ter wereld, die eenigzins met de Duit-
Il, sche geschiedenis, tradities en toestanden bekend is,
, zal Nederland op ééne lijn plaatsen met genoemde staten, ,
wier vorsten tegen den wil des volks, ~getuige de her-
· haaldelijk door de stedelijke regeringen der residentiën
,, Hannover en Cassel aan den Koning van Hannover en
den Keurvorst van Hessen gerigte voorstellen, om toch
l in den toen aanstaanden oorlog tusschen de beide Duit-
sche groote mogendheden eene strikte onzüdigheid, zoo
als Pruissen verlangde, in acht te nemen -- partij kozen g
;;
` lf