HomeEen woord van pas?Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 791.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.36 MB

PDF (Volledig document), 9.93 MB

al
s
Ik toch met eene voldoende magt voorwaarts te marche­»
gl ren. In den veldtogt van 1866 lieten de Pruissen voor
Olmütz zelfs 28.000 en voor Koniggratz, Josephstad en
Theresiënstad gezamenlijk 10.000 man achter, en mar- .
j cheerden met de hoofdmagt onwederstaanbaar voort, l
en zullen alle groote legers voortaan niet hetzelfde doen?
, ls hierboven nu reeds voldoende aangetoond, dat de
qè verdediging eener vesting thans oneindig moeüelijker is,
j dan 50, 40, 30 jaar geleden, er zijn nog andere gronden,
ll waarom volkrijke versterkte steden voortaan voor geen
jl langdurige verdediging vatbaar zgn. Men denke er slechts
aan, hoe het thans mogelijk zou wezen, grensvestingen
Y met eene talrijke bevolking voldoende voor twee tot drie
[ maanden te provianderen. Toen er weken, ja maanden
j°, tijds toe vereischt werden om een belegeringstros voor
fj zulk eene vesting bijeen te brengen, bestond tot het
VL aanschallen en verzamelen van vivres nog alle gele- l
genheid, thans echter, nu het beleg beginnen kan, als
E de oorlog naauwelijks verklaard is, kan de voorziening l
' der burgerü van de voor een ernstig beleg benoodigde j
X levensmiddelen onuitvoerbaar geacht worden. Eene voor-’
, bijgaande kwijning van handel en verkeer veroorzaakt
reeds armoede en gebrek bij de niet bemiddelde bevolking ;
ij maar houdt de toevoer va.n levensmiddelen op, dan stijgen
6,, hunne prijzen tot een ongekende hoogte. En nu zou die toe-
stand bij een beleg maanden lang moeten duren? Dat
Uil is schier onmogelijk! Ja, het is voorheen wel eens ge-
beurd, dat de kommandant eener vesting, door den nood
j gedrongen, tot een harden dwangmaatregel zijne toevlugt
j nam en de niet genoegzaam met proviand bedeelde
bevolking met geweld uit de stad verwijderde; zou dit
Q echter thans wel kunnen of mogen geschieden? Maar
r tl