HomeOpen brief aan de leden der Tweede Kamer van de Staten-GeneraalPagina 5

JPEG (Deze pagina), 436.73 KB

TIFF (Deze pagina), 5.29 MB

PDF (Volledig document), 2.75 MB

5
maar dat hare pogingen vruehteloos moeten blij-
ven, zou het gevolg zijn van den tegenzin barer
vertegenwoordigers tegen het regelen. op afdoende
wijze, van het te lang reeds hangende defensie-
vraagstuk, dat niinnier tot eene bevredigende op-
lossing kan gebracht worden, zoo niet het beginsel.
dat aan afschafüng van nonnnerverwisseling en
plaatsvervanging ten grondslag ligt, wordt aange-
nomen.
De Regeering, evenzeer als het zich zelf bewuste
volk, niet het minst zich openbarende in zijn tolk,
de dagbladpers, hebben dat beginsel voorgestaan,
waarvan de aanneming een begin van getrouwe
uitvoering zal geven aan art. ’l77 der Grondwet,
vvelker handhaving in al hare beginselen ook door
UH.Eg. is bezvvoren.
Neemt dat beginsel aan bidden wij Uil al
voldoet het ook niet volledig aan hetgeen ieder lid
uwer vergadering in het bizonder begeert; wij
bekomen dan althans een grondslag, waarop de