HomeOpen brief aan de leden der Tweede Kamer van de Staten-GeneraalPagina 4

JPEG (Deze pagina), 454.91 KB

TIFF (Deze pagina), 5.29 MB

PDF (Volledig document), 2.75 MB

4
dan het gewiehtig hoofdbeginsel door de Regeering
in het ontwerp tot wijziging der inilitiewet neer-
gelegd; op de aanneming daarvan wacht de rege-
ling onzer geheele landsdefensie.
Als Volksvertegenwoordigers is UliI.Eg. stellig
niet ontgaan al wat, niet betrekking tot dit be-
ginsel, in den laatsten tijd, in vele belangrijke
geschriften, over militaire onderwerpen is gezegd;
het tegendeel te durven onderstellen, zou zelfs
eene beleediging kunnen worden geacht.
Sehenkt H.Eg. Heeren daaraan uwe goedkeuring,
dan nadert. eindelijk het oogenblik dat wij kunnen
weerbaar worden; weigert UH.Eg. die, dan zal de
Regeering zich allerwaarsehijnlijkst ontheven ach-
ten van de dure verplichting die op haar rust,
om de in 1870 geblekene gebreken in ons Krijgs-
wezen weg te nemen. orndat hare plannen afstui-
ten op uwen onwil.
De natie wil het uiterste wagen om hare onaf-
hankelijkheid des noods tegen ieder te verdedigen,