HomeOpen brief aan de leden der Tweede Kamer van de Staten-GeneraalPagina 3

JPEG (Deze pagina), 370.09 KB

TIFF (Deze pagina), 5.28 MB

PDF (Volledig document), 2.75 MB

E
i
Hoog Edelgestrenge Heeren!
Met den eerbied verschuldigd aan de vertegen- ‘
vvoordigers des volks, waagt de ondergeteekende
het Ull.Eg. te vragen: >>Neemt de voorgestelde
_ wijzigingen in de rnilitievvet aan."
‘ Er bestaat bij ons eene op de gewisselde stuk-
ken gegronde vrees, dat dit voorstel der Regee-
ring door Ul·l.Eg. zal worden verworpen, dat
naar onze beseheidene rneening evenwel ten on-
rechte zou geschieden.
Geen zaak duldt minder vertraging of uitstel,