HomeIets over het verdedigingstelsel van België naar aanleiding van "de schadelijke vestingen"Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 9.92 MB

./A M"' ik
Y,
1
in, waarbij werd voorgesteld Antwerpen aan de noordzijde ruim 200 bunders
uit te breiden en de vestingwerken dienoverecnkomstigte veranderen. De kosten
daartoe werden geraamd op 20,200,000 franken , waaronder ongeveer 15 mil-
lioen voor nieuwe werken ter uitbreiding van het geretrancheerde kamp en
275,000 franken voor een fort in aardewerk op den linker Scl1elde­oever tegen-
over het dorp Austruweel. Het ontwerp was onderzocht en goedgekeurd door
eene commissie, bestaande uit de generaals oe Lien, Cnkzai. , oe Lkivnov en
Banaan. Ook dit voorstel, hoewel krachtig verdedigd door den generaal Reiviiao,
die daartoe als Commissaris des Konings was toegevoegd aan den toenmaligen `
minister van oorlog Beimiv (een kavallerie­ollicier), kon de goedkeuring der
p Kamer niet wegdragen; na eene hevige discussie van 7 dagen, werd het den ,
i 1den Augustus 1858 met 55 tegen 59 stemmen verworpen, terwül 9 leden zich ’
van de stemming onthielden.
In April 1859 kwam de generaal CuAz.u. weder aan het hoofd van het depar­ 1
tement van oorlog; de generaal om Laivnov verviel in ongenade, en reeds in de
zitting van den 20sten Julij 1859 , werd door de Regering een wetsontwerp bü i
de Kamer der Vertegenwoordigers ingediend, houdende een voorstel tot de uit- nl
voering van verschillende publieke werken , en daaronder in de eerste plaats de
uitbreiding van Antwerpen, niet enkel aan de noord-, maar ook aan de oost- ,
en zuidzijde, met eene totale oppervlakte van meer dan 800 bunders, en het
daarstellen der daartoe noodige vestingwerken, zoo voor den nieuwen hoofdwal t
als voor het geretrancheerde kamp. Dit ontwerp was onderzocht en goedgekeurd 1
door eene commissie, bestaande uit 27 olïicieren van alle wapenen. De forten
van het geretraneheerde kamp zouden op 6,700 el van het midden der stad
verwijderd liggen; de hoofdwal zou de dorpen Berchem en Borgerhout insluiten.
De kosten werden geraamd op 18,927,000 franken; na voltooijing der nieuwe
werken zouden de oude werken, waarvan de oppervlakte was geraamd op 151
bunders (terwijl men rekende dat de afbraak 2 millioen zou kosten), in eigen- i
dom overgaan aan de stad Antwerpen, die daarvoor 10 millioen aan den sl.aat ;
zou betalen. Onder de hiervoren vermelde som zijn de kosten ook begrepen van
een fort in aardewerk op den linker Schelde-oever tegenover Austruweel, even ,
als in het ontwerp van 1858 , maar niet die van andere werken op dien oever,
zooals het nieuwe fort aan de Schelde bü St. Maria te bouwen. De totale som `
zal hierdoor minstens 60 millioen franken, maar waarschijnlijk nog veel grooter
worden, door mG6t‘dCJ^@ l11lg11V€H VO0l‘ de WGl‘i§Cl1 iê Al1LWGt‘pcn noodig, nu
reeds begroot op 5,526,000 franken.
Na eene vijfdaagsche discussie waarbij het ontwerp hevig bestreden, maar
door den generaal Ca.iz.u. krachtig en zeer handig verdedigd werd , nam de
` Kamer, op den 20sten Augustus 1859, het wetsvoorstel aan met 57 tegen 12
stemmen , terwijl 7 leden zich van de stemming onthielden. Nadat de Senaat
er zich op den Gden September daaraanvolgende, na 5 dagen discussie, ook
mede vereenigd had (met 51 tegen 15 stemmen, en 1 leden die zich onthielden
van de stemming)- werd het ontwerp den 8sten September 1859 tot wet
4 verheven.
In Januarij 1801 is door de regering nog een wetsontwerp ingediend, en daarna