HomeIets over het verdedigingstelsel van België naar aanleiding van "de schadelijke vestingen"Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 971.70 KB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 9.92 MB

IA
­ 5
voorzitterschap werd opgedragen aan den toenmaligen minister van oorlog, den
of generaal Alvonnn.
Het resultaat der overwegingen van deze Staats-Commissie was, voor zooveel
, de vestingen betreft, als volgt:
, Behoud der vestingen aan de Maas en aan de Schelde, zoo ook van Ostende
en Nieuwpoort. - Wordt België aan de zuidelijke grens aangevallen, dan moet
, het gouvernement terugtrekken in Antwerpen; geschiedt de aanval aan de
noordelijke of oostelijke grenzen , dan trekt het gouvernementzieh terug in Mons
I of in Antwerpen; alzoo behoud van Mons. ­- ln de citadel van Antwerpen
bomvrije gebouwen daar te stellen en de citadel van Diest te voltooijen. Verder
erkent de Staats-Commissie de noodzakelijkheid van
g 1°. den aanleg van nieuwe (reeds geprojeeteerde) werken aan het Vlaamsche
W Hoofd, (gj
2°. de daarstelling van een geretraneheerd kamp onder Antwerpen , {SW
` 5°. de bevestiging van het defilé van Aersehot, l
4°. het aanleggen van veldwerken tot dekking van het defilé van Mechelen. gt
J De vestingwerken van Yperen, Moonen, Philippeville, Marienberg en Bouillon ' W
kunnen afgebroken worden. Q.
Dien tengevolge worden (l852-i8öö) eenige millioenen franken aan Ant- {jj
werpen te koste gelegd; er werden cen zevental forten niet gemetsekle reduits, jj.
E tot daarstelling van het geretranoheerd kamp gebouwd; op den linker oever a
lt werd bij het Vlaamsche Hoofd een vijfhoekig gebastionneerd fort aangelegd, in Y
de citadel eene groote gebastioneerde afsluiting daargesteld , eene bomvrije batterij
aan de Schelde , en zoowel in Antwerpen zelve als in de citadel en op den linker j
fi Schelde-oever verscheidene bomvrije bnekruid-magazijnen en affuitloodsen ge- “
bouwd.
De groote drijver van dit alles was de kolonel der genie (later generaal en fl]
" inspecteur) De Lanivov (·l) , onder wiens opzigt ook de werken te Diest moeren- · ii
deels waren gebouwd.
, In 1852 en ·l8ö5 werd de afbraak aanbesteed van zoo veel werken van de .,
hierboven vermelde, te soppriineren vestingen, als noodig was om ze oever- lt, [
__ dedighaar te maken, zoo ook van een fort te Audenaerde. X J
if Inmiddels worden de klagten over de te weinige uitgebreidheid dor stad ‘
Antwerpen al luider en luider. De regering deed in l85=3 en ’l8ï.i7 (terwijl de `
( generaal Gnnnvnn minister van oorlog was), verschillende voorstellen die de
goedkeuring der Vertegenwoordiging niet konden wegdrageu, en zelfs niet ‘
in openbare discussie kwamen; de aannemer Katten vroeg toen eene concessie
tot uitbreiding van de stad en den aanleg van een veel uitgebreider geretran­
cheerd kamp (2). De regering zich daarmede niet kunnendo vereenigen, diende
ï den 2lsten Mei 1858 een wetsontwerp bij de Kamer der Vertegenwoordigrrs
(l) Dezelfde die in 1828-­ll330 lector in de Natuur- en Scheikunde was aan de Militaire .'tk::»lenm
te Breda, cn die vele officieren van ons leger zich nog zullen ilt)ï‘lfl'lt‘l`(!ll. (
, · (2) Zie daaromtrent de Militaire Silcetatozg 2de faerie. Yi! bladz SG? en velggz. en Yill lilmlz [
j 26.) en volgg.
{
l
#2

( ( i._i;