HomeIets over het verdedigingstelsel van België naar aanleiding van "de schadelijke vestingen"Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 9.92 MB

i '·j
. Bij het tractaat van llhauinout, dd. 1 Maart 1811, was l‘CC(lá bepaald dat
zoodra er weder een oorlog met Frankrijk mogt uitbreken , een Engelsch korps A
zich te Brussel, cen Pruissisch t.e Keulen, een Oostenrijksch te Stutgard en een A
Russisch te Mentz zou verzamelen. Naar aanleiding daarvan werd bij het militair _
Protocol van 15 November 1818 te Aken, door de gevolmagtigden der genoemde
vier groote mogendheden overeengekomen , dat in het zoo even bedoeld geval Z. M. g
de Koning der Nederlanden zou worden uitgenoodigd, Ostende, Nieuwpoort, ·
Yperen en de vestingen aan de Schelde, met uitzondering van Doornik en Ant-
werpen, door Engelsche troepen, -­ en de citadel van Hoei (Huy), Namcn , 1
Charleroy, de citadel van Dinant, Marienburg en Philippeville door Pruissisehe '
troepen te doen bezetten.
Na de gebeurtenissen van 1851) kwam de questie der Belgische vestingen bij .
de conferentie te London ter sprake, en den tlitden December 1851 werd door `
de gevolmagtigden der meer vermelde vier groote mogendheden eene conventie
met Belgie gesloten (van wege dat land door den generaal Gonter onderteekend), ‘
waarbij werd bepaald , dat al de vestingwerken van Mecnen , Ath , Mons, Phi- ·
lippeville en Marienburg geslceht zouden worden: nen conséquence des chan- f
»geme1tts que lïndépendanee et la neutralité de la Belgique ont apportés clans
» la situation militaire de ee pays, ainsi que dans tes moycns dont il pourra
edisposer pour sa de/ense." 1
Voorshands werd daaraan echter geen gevolg gegeven: de Belgen begonnen 3.
wel Diest te versterken. De eerste ontwerpen tot definitieve bevestiging van t
Diest dagteekenen van 1855 ; in 1852 waren de werken voltooid , met uitzon­ *
dering van de citadel, die eerst in 1855 geheel voltooid was. Te Antwerpen ;i
werden in 1851 eenige veranderingen gemaakt aan de werken bij de aansluiting
der citadel aan den hoofdwal , en kort daarna ontstond, bij het leggen van den
spoorweg naar Mechelen en Brussel, het eerste denkbeeld tot uitbreiding van
Antwerpen , waaruit eenige jaren later het ontwerp van een groot geretraneheerd i
kamp aldaar ontsproot.
De zaak van het verdedigingstelsel van België werd voor het eerst meer be-
paald ter harte genomen door den generaal Cuttzai., toen hij in Augustus 1817 E
minister van oorlog was geworden. Bij Koninklijk besluit van 15 September
1847 , werd een comité van defensie ingesteld , ten einde eenige vraagpunten `ï`
betrekkelijk de landsverdediging te onderzoeken. De gebeurtenissen van Fe­
bruarij 1818 gaven den generaal Cnilzan aanleiding, aan dat comité het maken
van een ontwerp op te dragen voor een geretraneheerd kamp te Antwerpen , 1
in dier voege dat het spoedig en zonder groote kosten kon voorzien in de ge-
varen die plotseling konden oprijzen. Hieraan werd voldaan, en de noodige
aardewerken werden opgeworpen.
De generaal Cusziu. trad in Augustus 1850 af als minister; de vele klagten t
reeds onder zijn bestuur over het hooge eindcijfer van het budget van oorlog
aangeheven , gaven aanleiding dat bij Koninklijk besluit van den 11den October
1851, de bekende Staats-Commissie werd benoemd, bestaande uit 25 leden,
waaronder 5 leden van den Senaat en G leden van de Kamer der Vertegenwoor-
digers; de generaal Cintzaii maakte geen deel uit van die Commissie. Het ‘
1