HomeIets over het verdedigingstelsel van België naar aanleiding van "de schadelijke vestingen"Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 884.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.92 MB

PDF (Volledig document), 9.92 MB

l
ä l
° IETS OVER HET VERDEDIGINGSTELSEL VAN BELGIE, NAAR AANLEIDINLR
VAN HET VEBTOOG OVER DE SCHADELIJKE VESTINGEN, VOOR-
KOMENDE lN N", 9 VAN DEN MILITA [BE-SPECTA TOR, 1863. ,
. ti
t.
Zonder voor het oogenblik in eene bepaalde beoordeeling of beantwoording ij
te willen l.reden van het hierboven vermelde Vertoog , acht ik het toeh niet on- R
gepast eenige beschouwingen mede te deelen, over een onderwerp dat in heteerste jj
j gedeelte van dat vertoog wordt aangevoerd, en ook in de laatste tijden meer- ii
ju malen elders is ter sprake gekomen, namelijk het vcrdedigingstelsel van België. I
j Op bladz. 554 leest men dat België een geconcenlreercl stelsel bezit, waarbij
` de hoofdverdediging des lands in eene groote centrale (?) vesting , Antwerpen,
gezocht is, ­- en verder - dat »de Minister Cntziir., de groote drijver der
»geheele onderneming , er zich op beroemen kan aan België een stelsel van ver- te
»dediging te hebben gegeven dat in volkomen overeenstemming is met de heden- jj
iidaagsehe krijgskunst ," terwijl iets later gezegd wordt: dat wg België mogen. i
bengklen, en wat ons vestingstelsel betreft, ver bg Belgie czehlersmom. i
Zonder te willen beweren dat wg ons op ons verdedigingstelsel mogen be-
roemen , zoo geloof ik toch dat de lof hier aan het Belgische stelsel toegezwaaid, l
niet van overdrijving is vrij te pleiten. Ik zal trachten zoo kort mogelijk de i j
. gronden op te geven, waarop deze meening steunt. , {
Dat het vestingstelsel van Belgie na de gebeurtenissen van /1850 niet kon . ~
blijven zooals het toen was , lag in den aard der zaak. Het geheele stelsel van
Qi bevestiging der Zuidelijke Provinciën van het Koningrijk der Nederlanden, was
i ontworpen met het oog op de medewerking van vier groote mogendheden; l
. Oostenrijk, Groot­Brittannie, Pruissen en Rusland, en tegen Frankrijk. -
Groot-Brittannie had zich reeds, bij het met Nederland op den döden Augustus
K l8·l4 te Londen gesloten traelaat, verbonden twee millioen ponden sterling daar-
ï voor te betalen , mits Nederland eene gelijke som bijdroeg, terwijl in »l8lï5 bij
‘ eene schikking tusschen de gevolmagligden der verbonden mogendheden te Parijs
5 getrollen , uit de door Frankrijk , ingevolge artikel 4 van het vrodestractaat van
L- Parijs dd. 20 November l8l5, te betalen oorlogskosten, ten bedrage van 7OO
1 millioen franken, eene som van 60 millioen franken tot lietzrllde doel werd i
j 1){lll·gCVCZCll.
i /2