HomeIets over het verdedigingstelsel van België naar aanleiding van "de schadelijke vestingen"Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 788.08 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 9.92 MB

l t t
Y 7
· stelsel uitmaakten van Wm,Lmc·ron »de groote Wattixcrox (vroeger; steeds een
» trouwe vriend en raadsman der Engelsche Koningin?
Ik wil gaarne de verdiensten van die mannen in andere opzigten erkennen.,
en in ’t bijzonder ook die van den generaal Cn.lz.x1., een man van veel talent
en groote geestkracht, die, vooral wanneer men in aanmerking neemt , dat hij
in zijne jeugd en jongelingsjaren noch voor de militaire, noch voor depar-
lementaire loopbaan is opgeleid , inderdaad bewondering moet opwekken , -­
maar , dat zij een soort van heldenstuk jegens Engeland of jegens ‘vVELLlNGTON
zouden hebben verrigt, - dit ontken ik te11 stelligste. Uit het hiervoren mede-
gedeelde is reeds gebleken, dat Engeland zelf, tijdens Wetuncrron nog leefde
en in volle kracht was, het eerst den beitel heeft opgenomen, door het sluiten
der Conventie van 14 December 1851; maar het is daarenboven in België van
I algemeene bekendheid, dat de geheele nieuwe bevestiging van Antwerpen ge-
schiedt met het oog op eene alliantie met, en hulp van Engeland in een oorlog
tegen Frankrijk, en dat het eene zaak is, waarin Koning Leoronn persoonlijk
het grootste belang stelt, en waarvan bij het behoud zijner dynastie afhankelijk
acht. Zoo hier sprake kan zijn van moed, dan is het mogelijk eer, dat de l
regering den moed heeft gehad eene zaak voor te staan die in België zeer i1npo­
pulair is , en daarvoor eene zoo groote som gelds aan de Vertegenwoordiging
; heeft durven aanvragen.
is De, mij geheel onbekende, schrijver van het Vertoog over de Se/tadettïke
Vesttngen, duide het mij niet ten kwade: in dit gedeelte van zijn Vertoog, - t
dat overigens vele blijken draagt van een helderen blik en van kennis, ­- heeft
hij, mijnes inziens, niet genoeg onderzocht, niet genoeg getoetst, zooals hij
zelf wenscht dat geschiede (bladz. 552). - Hetzelfde is i11 zekere mate van
toepassing op het zoo sterk afkeurend en geheel ongemotiveerd oordeel door hem
op bladz. 555 uitgesproken , over dat, volgens hem , alleen van Ver.L1Neron j
afkomstige vroegere stelsel. Ik acht het evenwel onnoodig daaromtrent thans t
in nadere ontwikkeling te treden: e’est de Vhistoire ancienne. l
51 October 1865. l
C. M. Sïoan vm ’s Gnavnsannn. j
t t

I
, /r
’ M
je (