HomeIets over het verdedigingstelsel van België naar aanleiding van "de schadelijke vestingen"Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 9.92 MB

HKV V l )
gt
Y
à·". de stelling van Antwerpen als »lieu de coneenlralion, de re/`age ou de I
» pivot cïopération. "
Na de mededeeling van dit een en ander, meen ik, met eenige gerustheid
aan een ieder die het bedaard en onpartijdig wil overwegen, de vraag te
kunnen doen, of die geheele loop van zaken (waarbij onder anderen al de mil-
lioenen van 1852 tot #1855 aan het geretranelxeerde kamp te Antwerpen besteed ,
als verloren te beschouwen zijn), en of dat stelsel zóó benijdenswaardig zijn? of
dat stelsel nu zoo geheel vrij is van de gebreken die men aan het onze ten
laste legt, en of daar nu geene troepen voor de actieve verdediging des lands
nutteloos door verloren zullen gaan (l)?
Ik wil gaarne erkennen dat het niet gemakkelijk is om voor België een goed
verdedigingstelsel uit te denken; ik wil voor het oogenblik niet in een verder
onderzoek treden over de meer of mindere deugd van het aangenomen stelsel, i
hetgeen trouwens van geenerlei praktisch nut zou zijn, maar ik heb alleen
willen opkomen tegen de , naar mijn bescheiden meening, onjuiste voorstelling
die van de zaak is gegeven door den schrijver van het Vertoog over de Scha-
delgïlte Veslingen, in ’t bijzonder alsof wij zoo oer bg) België ten achter slaan,
en ik heb dit vooral gedaan met het oog op mijne medeleden in de Tweede
Kamer der Staten­Generaal, die ieder een overdruk van dat Vertoog hebben
ontvangen, en voor het meerendeel welligt minder bekend zijn met den loop (
der militaire zaken in België. i
Het zal wel aan mü liggen, maar ik begrijp tot dusverre nog volstrekt niet,
waarom een stelsel, waarbij "/8 gedeelte van het land al zeer spoedig in ’s vij-
ands handen zal raken, zoo bijzonder voortreilelijk en zoo veel beter dan ons
stelsel van verdediging moet genoemd worden, evenmin als ik Antwerpen een
centrale vesting zou durven noemen. Ik zou het eer begrijpen wanneer men
zeide: »wij hebben volstrekt geen kans gezien de zaak op eene andere wijze te
»regelen , en nu hebben wij als een soort van pis­aller Antwerpen als hoofd-
»stelling genomen."
Evenmin heb ik tot dusverre kunnen begrijpen, waarom sommigen in de
nieuwe bevestiging van Antwerpen, heil voor ons vaderland zoeken; ik zie
daarin tot dusverre eer na- dan voordeel. Ik vind het evenwel minder doel- ,
matig, mijne gronden voor die meening , zoowel als voor het min gunstige
oordeel dat ik vroeger in de Tweede Kamer over het verdedigingstelsel van
België met een enkel woord heb geuit, nader te openbaren. De Belgen zijn nu
eenmaal onze goede vrienden en buren , en dit moeten zij nu ook maar blüven.
Er is evenwel nog één punt V£lEI‘0VCI` ik iets wensch te zeggen. De schrijver
van het meerbedoeld Vertoog over de Scitaalellyke Vesllngen, rekent het (bladz. i
555--54) aan de mannen die in België invloed uitoefenden op den loop der
zaken, en bepaaldelijk ook aan den generaal Cu.tz.ii,, als eene groote verdienste
toe, dat zij, niettegenstaande de naauwe bondgenootsehap die er tusschen België
en Engeland bestond, den beitel hebben durven zetten in de vestingen die het
(I) De Staats-Connnissie van 1351 schatte het minimum der bezetlingen noodig voor de nu in
stand gehouden vevtängen en fntrn z·>n·l«·r Antw<·rpi·n li!"tll‘ te rekenen op ruim 23_<l0»t xnni.
1
i