HomeIs het rendabel grasland met stikstof te bemesten?Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 23.98 MB

6 1
op perceel ll niets te zien. Overal donkergroen gras, van geile l
plekken was niets te zien. Wat meer opviel, dat waren het zeer j
veel grooter aantal mestpollen op het extra bemeste perceel, ge-
volg natuurlijk van de meerdere weidedagen, welke toen reeds te
( boeken vielen. Die mestpollen vertoonden ook nog een duidelijk
verschil; terwijl op het niet-extra bemeste perceel het gras daar
hoofdzakelijk in de raai was geschoten, bleken er in het gras der .
` mestpollen van het extra bemeste perceel weinig raaien aanwezig j
1 te zijn. De weidende dieren hadden daarvan dus meer gegeten, 1
dit gras moest sappiger zijn. Dit was het dan ook, wat duidelijk j
bleek bij het verwijderen der pollen met de zeis 1). Op het bemeste j
land waren de pollen veel zachter te maaien dan op het niet extra
bemeste land.
Zoo waren dus voor het oog de verschillen duidelijk genoeg
en uit het navolgende zal wel blijken, dat de extra stikstofbemes-
ting hier met voordeel is aangewend.
Zooals in het voorgaande reeds is medegedeeld, werd de wei- I
landbemestingsproef bij den heer S. H. YTSMA te Zuid-Dragten
op 2Q_April begonnen. Op dien datum werden de koeien, 16 in I
getal, op het N­pereeel (afkorting voor het perceel dat extra stik-
t stof kreeg) gelaten. Vijf dagen later, dus op den 4den Nlei, werden E
j de dieren naar het n-perceel (afkorting voor: alléén bemest met j
j gier en superfosfaat) gebracht. Vijf dagen later werd weer om- 1
geweid enz. Het verloop van de proef blijkt duidelijk uit neven-
` staanden tabel, waarin zijn aangegeven: de tijdvakken gedurende »
‘ welke geweid werd, den duur van ieder dier tijdvakken, het aantal 1
koeien, dat gedurende ieder tijdvak geweid werd, met opgave van j
het perceel, dat gebruikt werd al·smede het aantal rundvee­weide-
dagen (te berekenen door vermenigvuldiging van aantal weide ~ g
dieren met aantal weidedagen). (De cijfers in de tabel, achter j
K het + teeken geplaatst, geven aan het aantal droge koeien, I
dat naast de melkgevende koeien op het land liep).
Uit deze tabel blijkt, dat de proef in totaal 144 dagen heeft ge- l
duurd en dat het N-perceel 1180 weidedagen leverde tegen Q38'
. op het n-perceel. Per H.A. berekend geeft dit resp. 370 en 313 wei--
dedagen. , ’
Behalve rundvee werden er op de perceelen ook 7 schapen en 1
2 paarden geweid. Op beide perceelen een gelijk aantal dagen, dus l
1 72. Behalve de genoemde rundvee-weidedagen leverde ieder perceel
, dus nog 7 maal 72 = 504 schapen-weidedagen en 72 maal 2 =
1 144 paarden-weidedagen. Nu is niet nagegaan hoeveel deze beide
( diersoorten op de verschillende perceelen hebben geproduceerd
en dat maakt het berekenen van de voordeelen, welke de extra Y
stikstofbemesting heeft voortgebracht zeker niet gemakkelijker en j
1) Zie over dit verschijnsel ook: pag. 20 en 21. j
( l