HomeIs het rendabel grasland met stikstof te bemesten?Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 23.98 MB

5
Bemesting in 1926:
Op 15 April werd het land bemest met superfosfaat, berekend
naar 4C" K.G. per H.A. Van l tot 18 April werden beide stukken
` begierd. De gier, bestaande uit een mengsel van vaste -en vloeibare
uitwerpselen, is nauwkeurig verdeeld en beide perceelen ontvingen
i een hoeveelheid van 35.000 liter per H.A. Tijdens het gieren wer-
' , den monsters genomen en deze werden aan de Rijks Landbouw-
i winterschool te Dragten op stikstofgehalte onderzocht. Dit onder-
zoek werd verricht door den heer Ir. j. van Rysewijk, leeraar aan
2 de voornoemde school. Het gehalte aan totaal-stikstof bedroeg 0.45
% en het gehalte aan ammoniakstikstof was 0.27 %, zoodat (aan-
I nemende dat 1 kubieke Meter 1000 K.G. woog, wat iets te laag is)
per M3. gier gegeven werd: 4.5 K.G. totaalstikstof en 2.7 K.G.
ammoniak-stikstof, totaal per H.A. dus resp. 157.5 K.G. en 96.5
K.G. Het kaligehalte der gebruikte gier is niet bepaald, maar uit de
, stikstofwaarden blijkt wel, dat het beste gier was. Stellen we het
kaligehalte op 0,6 %, wat waarschijnlijk niet te hoog is, dan zou
met de gier omstreeks 210 K.G. kali per H.A. gegeven zijn, een
, hoeveelheid die ruimschoots voldoende kon worden geacht.
‘ Perceel ll ontving behalve de bovengenoemde bemesting nn
l nog de extra bemesting met Zwavelzuren Ammoniak en wel:
op 22 April drie baal, waarop dadelijk regen viel;
op 14 Mei weer drie baal, waarop 9 dagen later regen viel;
. op 8 juni zes baal, waarop dadelijk regen viel.
In totaal werden op 3.2 H.A. dus nog 12 baal Zwavelzure-
Ammoniak gestrooid, wat ongeveer overeenkomt met 80 K.G.
ammoniakstikstof per H.A.; zoodat dit perceel in totaal per H.A.
176.5 K.G. Ammoniak­stikstof kreeg!! '
Zooals uit de data blijkt, werd de eerste ammoniakbemesting
gegeven dadelijk na het gieren, de beide andere giften volgden
spoedig. Waarschijnlijk is dit niet de allerbeste wijze van aanwen-
den geweest en ware het beter de tussehenpoozen iets ruimer
te nemen. Dit zal het volgende jaar, als de proef op de zelfde
perceelen wordt voortgezet, dan ook geschieden.
Op 29 April werden de proefdieren op het perceel Il (dus met
extra stikstof) gelaten, op 4 Mei kwamen ze op perceel I. Tot en
met 30 Augustus is geweid, daarna gingen de dieren tot 20
‘ September naar een ander complex land om op dien datum weer
, . op de proefvlakten te worden gelaten.
Aanvankelijk was van de extra bemesting niet veel te zien, maar
lang duurde dit niet. Weldra groeide het gras op het extra be-
meste perceel harder en nam het een duidelijk donkerder kleur
aan. Bloemen kwamen op dit perceel zeer weinig voor, op het
7 niet extra bemeste perceel was hun aantal beduidend grooter. ,
‘ Eind juni waren de verschillen zeer sprekend. Terwijl het gewas
op het normaal bemeste perceel een iets geelachtigen tint ging
krijgen en de plaatsen, waar urine gevallen was, zich door hun
donkerder kleur. scherp van de rest onderscheidden, was daarvan
I
I