HomeIs het rendabel grasland met stikstof te bemesten?Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 922.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 23.98 MB

j . .
I
IS HET RENDABEL GRASLAND MET STIKSTOF TE
BEMESTEN?
Onder bovenstaand opschrift werden in de nummers 600, 60l
l en 602 van het Algemeen Ned. Landb. Weekblad een drietal arti-
. kelen geplaatst, waarbij tot de slotconclusie gekomen werd, dat
· het vermoedelijk wel rendabel zou zijn de graslanden en speciaal
de weilanden met stikstof te bemesten.
Dit vermoeden werd verkregen op grond van de volgende
overwegingen:
A. Op de Noord-Hollandsche gierproefvelden bleken- sterke
gierbemestingen de hooiopbrengsten der eerste snede flink te
. hebben verhoogd. De tweede snede profiteerde echter in de meeste
gevallen niet meer van de gierbemesting en dit leidde tot de con-
clusie, dat het grasgewas blijkbaar in staat was groote hoeveel-
heden stikstof in korten tijd te kunnen verwerken.
B. Bij een proefneming van prof. Neubauer te Bonn, werden
met zeer sterke stikstofbemesting groote oogstvermeerderin­
gen verkregen. Niet alleen werd echter meer geoogst, ook de
kwaliteit was beter, wat duidelijk bleek uit het zeer hooge gehalte
aan ruw-eiwit der bemeste perceelen. (20-23 % ruw-eiwit waar·
" van normaal 12 % ruw­eiwit is.)
C. Ook practisch stond het eigenlijk reeds vast, dat een ver-
zwaarde stikstofbemesting tot sterk verhoogde opbrengsten
moest leiden, wat zeer duidelijk voor den dag komt in de z.g.
koemelkersbedrijfjes in Friesland. Op die bedrijven houdt men
door sterke bemesting mei gier en door stalvoedering een oneven-
redig groot aantal stuks vee op een bepaalde oppervlakte grond.
D. In Duitschland waren in 1923 en 1924 reeds meerdere goed
« gecontroleerde proeven genomen. Het resultaat der stikstofbe-
mesting kwam daar duidelijk naar voren. Nleerdere Duitsche
i proeven hadden evenwel voor onze Nederlandsche toestanden
` ~ weinig beteekenis, omdat de proeven genomen werden met ge-
tuierd vee. Bovendien laten het verschil in veeslag, grondsoort
en klimaat het niet toe de bij onze Oostelijke buren gevonden
cijfers op onzen landbouw onveranderd over te nemen.
Aan het slot van de genoemde artikelen betoogde ik de wen-
schelijkheid om zoo spoedig mogelijk ook in ons land rentabiliteits-
¢ proeven te nemen en het is zeker mede aan de voortvarendheid van
het Land- en Tuinbouwbureau voor Stikstofmeststoffen te Utrecht
te danken, dat dit jaar reeds meerdere proeven genomen konden
worden.
Eén van die proeven is in mijn ambtsgebied aangelegd en over
. deze proef zal hieronder een uitgebreid verslag worden gegeven.