HomeIs het rendabel grasland met stikstof te bemesten?Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 794.55 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 23.98 MB

W 17
I Grafisch voorgesteld krijgen we:
veggexraimn Grafische voorstelling D. 1
; pkóceuten I
~ I
as /-¤’
I 2,.6 /,,~r ‘‘‘‘‘ ‘" ‘°‘` """"`"""‘~·r·-------··"’
3•4 {
E j I I I
I 3.2 I I 1 1
j 1 E 1 ·
; j : I
_ I 1 I I
j XVII XVIII XXII XXIII
Gem. vetgehalte van Q koeien gedurende ll tijdvakken op onbemest ­-­­-
. en bemest ...... land (midzomer­periode).
‘;‘ Waar ook hier het vetgehalte der melk gunstig beïnvloed werd
‘ I I door het gras dat extra met stikstof bemest was, valt de onder-
I staande conclusie uit deze proef te trekken:
I Conclusie: Het is waarschijnlijk, dat, bij overigens krachtig
j bemest land, een extra zware stikstofbemesting een gunstigen
, invloed uitoefent op het vetgehalte der afgescheiden melk.
I I Waar deze conclusie, evenals de voor aande, eenigzins vreemd
I E
, g is, (gewoonlijk toch wordt aangenomen dat een extra-voeding
I I een invloed uitoefent o de samenstelling, maar soms wel op de
Xm I j hoeveelheid der afgescheiden melk,) 1) zullen wij met beide uit het
` proefveld van den heer YTSNIA getrokken conclusies m.i. uiterst
j voorzichtig moeten zijn. Meerdere ervaringen zullen moeten worden
afgewacht om met eenige mate van zekerheid tot hunne juistheid
te mogen besluiten. Beide waargenomen verschijnselen kwamen
mij echter belangrijk genoeg voor om ze bekend te maken.
Ons blijft nu nog over een zoo nauwkeurig mogelijke rentabili-
I teitsberekening van de proef te maken.
Noodi is het hiervoor te weten wat de toegepaste stikstofbe-
g .
I mesting kostte en welke geldelijke meeropbrengsten daardoor
j werden verkregen.
I Gaan we in de eerste plaats berekenen de waa-rde van de hoe-
veelheid melk op ieder perceel ,,geoogst". De waarde van de melk
is berekend, door op iederen contröledatum de verkregen hoeveel-
heid melk (zie tabel ll) te vermenigvuldigen met het aantal dagen,
waarop de betreffende controle betrekking had, met het vetgehalte
en den toen geldenden fabrieksprijs (zie tabel V). Bij deze uit-
komst werd dan nog l cent per liter opgeteld voor de van de
1) Zie hiervoor ook pag. 20 en 2l.
,
I
I
I
I