HomeIs het rendabel grasland met stikstof te bemesten?Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 787.78 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 23.98 MB

`
'
ï 12
TABEL IV, aangevende de gemiddelde opbrengst van Q koeien
' over 11 tijdvakken (midzomermeriode).

; '1'ijdvak { xiv { xv { xv1 { XVII { XVIII { xlx
, G¤m­¤1¤br¢¤gS•1 19.2 { 19.1 { 18.2 { 18.9 { 18.7 17.7
{ riidvak { xx { xxx { xxn { XXIII { xxiv
{ Gcm­ opbrcngstj 17.9 { 17.2 { 17.4 { 16.6 { 16.1
of, grafisch voorgesteld: ä
· K­G­m€Ik Grafische voorstelling B. .
· ··~­ -­--~---_ I 1 ...... -~-__
18 ``­· ~~­-- .___ __
1 { 1 ` " "‘`‘ ‘
16 1 u 1 I
1
­ 14 { { { { {
I { I { ` ‘
12 1 { { {
I j { {
{ ‘ j | { {
1 1 I {
1 I 1 I 1
{ l I I I
1 { { J {
{ 5 I 1 { {
I I 1 =

. XIV iv XVI XVII VXIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV
Gem. melkopbrengst van Q koeien op onbemest ­-­­-- en bemest ......
. land gedurende de ll midzomer-tijdvakken. {
" Wij zien bij deze laatste, dat de gestippelde lijn (betrekking _
hebbend op het N-perceel) steeds iets onder de getrokken lijn
{ blijft, waaruit men zou moeten concludeeren: ,,dat de bemesting ‘
op de hoeveelheid afgescheiden melk, geen gunstigen invloed
heeft uitgeoefend, althans niet in de midzomerperiode." 1)
Langs minder nauwkeurigen, maar eenvoudiger weg blijkt J
, trouwens ook wel, dat de stikstofbemesting geen beslist gunsti­ "
gen invloed heeft uitgeoefend op de ,,melkgift". Wij zagen toch.
{ dat in 1130 weidedagen op het N­perceel was gewonnen
. 17460.7 K.G. melk. Dat wordt gemiddeld per dag 15.45 K.G. Op
het n­perceel is in 892 dagen 14166.9 K.G. melk geproduceerd of '1‘`
per dag gemiddeld 15.88 K.G.
Op grond van onze cijfers komen we dus de volgende
Conclusie: Het is niet waarschijnlijk dat een extra stikstof-
bemesting (op overigens krachtig bemest land) een gunstigen
invloed uitoefent op de melkgift der weidende dieren.
1) Zie hierover ook: pag. 21.
I