HomeIs het rendabel grasland met stikstof te bemesten?Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 1.75 MB

TIFF (Deze pagina), 13.17 MB

PDF (Volledig document), 23.98 MB

j 9
TABEL II aangevende de hoeveelheden melk in K.G. op de
contröle data. (De opbrengsten van het extra
I bemeste perceel zijn vet gedrukt.
T"8 1 II 111 iviwviï"-ïï-v11 v111 rx x XI XII xnïrrv xv XVI -»-­-~--«-- -99-- 9 ­ ­ me .==­-
_ I I I I I I I I I I |Xv1IIXv1l1IXlXIXXIXXIIxx11Ixx111IxX1VIxxvixxv1Ixxv11Ixxv111!Tetwe hee)/eel-
D¤¤r|6l5I65i5|6l6l555i_§|7| 0i4i5I5I.I5I5I5I SIE I 5I6 6 I·5ï ï­­­­­e-.,­e­.nç1¤d00rieder
041....1 van ns 718 12118 mis 22/24 zsm nz sn 11ll2 181.121122 28128 sis 8l9 18114 1111«>‘ · - · » II<I¤91 8€1>r¤<I¤­
’ onderzoek Mel Mei Mei Mei Mei Mei juni juni juni juni `luni luni ]uli jull juli juli Iä3lä4 I2?19 Iälä IXI9 Iläll3I KUB I 23,`24I §l30 ä3[24I ä8/29 I 6%,5 I SI9 C€€l'(16 11l€ii(.
i€r u 111 ug. ug. ug. ug. rug. ug. In ept. rept. ct. ct. Op N_ Op 11_
N6. 1 23.0 22.4 24.2 24.0 22.2 23.8 21.819.0 23.420.8 21619.0 19.2 20.2 19.0 17.6 I I I ·
2 14_8 l5·2 15_0 15·5 16·2 15'5 13_U1¤_6 l5·013·O 13_610•0 13·0 _ __ I_ 19.2 16.6I17.6I16.8 17.4 17.4 15.8 15.4 113.2 lO.2 19.6 9.9 1513.2I11;§6.0
3 té"?. I‘I"‘ 133 I3‘° IIB iää 1ê‘?1ê‘ëI2‘°‘I‘°i9‘äi2‘2 ‘°° 114 114 iïgt ''`` I ”"`”"' 7 ” iii? äiiö
4 . 17.4 .0 19.6 19.2 . . 19.618.2 . . 16.6 . . r *‘ 1 ·- ·· -· - 3- - .· - ­ · - - I · ­
5 1211 l1·2 12·5 12.5 l2·6 13_3 121012,0 13·l11•6 12_012_g 11_8‘_ _ _ 17.2 16.6I15.8 16.2 15.0*15.4,13>.4­ 12.8 8.4 6.4 4.8 3.2 I;1222.4 969.5
6 ig`6 IO`4 iii'0 go 8`4 196 liigiçlig 8`8 8'6 13.6166 7`4 172 10-8 164 _ I - I* _ 2 _ I _ W ° _ _ _ w I gg? ä?/gig
18.4 .01.017.2. ..1888. .7.4. . " ";"‘" rr.- -2~- - - ~· ­ ­
g 13'0 l2·4 1413 13­0 13.4 11.4 1131[L4 11·6;0'?1_1081¤~2 11.0 _ _ I__ 16.6 17.4516.6 17.4 16.6 17.6 16.0· 14.8 1I1l.8 106 10.4 92 ‘13094 I0134
9 1% 14.0 14.2 13.8 1g.ä 14.218.01-;.3113.2 11.4 154 IIB 1]-4 ·-*··- I - · 1 - ·· - - . Egg 2103
. 10 . 18.4 . 17.6 17.8 . . 18.215.6 . . 16.2 . . . - " *7 - ­ rr I · - ·· -· · - - ë ­ ­
11 10·5 14,.0 14'5 143 1312 131] 12'312·4 13011.8 11.810.6 108 _ _ __ 16.2 15.8I13.9 14.2 13.2 l5.8` 14.0 13.6 13.2 12.0 11.6 9.6 I11953 983.7
12 12.2 13.g 12.0 12.8 11.:11g.g 11.311.2 113122 11.0 G4 11-{2 19-2 " - I­ ----- I - - ~ ­ ‘ gg],
. .2. .9. . .... 20. .. ­-""-- ·- ·i· ·· _ ·' · ­~
Ii mg {30 ,24 äàg Igë 98 82 8·2 ïä_§IIä_ä 8,, -,6 Sä _ __ _ I 20.0 l9.8I17.6 18.2 17.2,19.6 170 16.8 iIl5.4 18.8 13.8 11.8 114895 1176.2
‘ l5 18.0 21.0 21.0 21.6 18.2 208 19317.6 l90l52168136 15.0 ­ ­­ I- - 1 - ··· -*-~ · -· ‘I~~ ­ - -· @6462 3009
1 16 7.0 7.8 90 86 8.8 7.8 7.5 7.6 8.3 7.6 80 7.0 72 - ­ ‘­­ I ‘" I ­ .- ·---- I- I - ­· ,6627 5050
I 17 ­- ~· 22.0 21.0 216 22.8 20.0 20.4 2-56 T4I --0 I -‘ I -‘ I‘ " "‘ _ - ·· I -· ·- I # -· I
· ­­­- . .. **·-_ .--·-I--·--·‘·¤­
‘ ig _ _ _ I_ 234 ; I1ïQ813Q4 ïï,_91ää1gg1§.[1 __ 2_ _2_g I 21.4I20.6I19.8 20.2 19.6 21.0 19.4 18.0 II16.8I 12.8I 13.6 122 I¢1gg1.g inïïïä
20 ­­ ­ .. H.- ­ - ­I­~ 12.8158. 16.2- ­ -1 -I-·.- ~-­-- I- ­ -­ - .
­­,.#­_ - ..8 3.6 .8 .4 .I··‘···- --~-- 1;- ·- - ~ ;I68-2 2342
Q ______ I_ _ 3ï2I3ï‘I,ë_§2I_u I 30.6 26.8 254 25.0 250 I 26.6 24.2 24.0 I= 22.4 20.6 188 17.4 ;,1467.6 1800.4
23 _______ __ __ ____ 120 114 161; 20.8 196 174 184 16.4 18.0 16.4 15.8 I15.4 13.8 18.2 11.8 I. 998.6 663.6
24 ______ __ __ _ {_ ___ ____ I_ I 16.2 15.2 15.6 14.6 14.2 152 13.4 136 I 12.6 12.8 11.0 11.2 ä- 629.6 440.4
. I ­---- ­« 13.0 14.8 14.4 138 14.6 13.4 I 228.8 219.0
I 1
I Totaal. . .I114601514160.9
fl.30. Het N-perceel leverde per H.A. 57 weidedagen meer op. I 3 d d _ I _
waarvan de opbrengst dus zou zijn: 57 maal fl.30 = f74.l0. I 49 dc PIII? dm m‘ik>,[ 1 _ I
Deze meeropbrengst aan geld is verkregen door de extra stikstoiï I €· 6 PII16 er SIIRS O m€SI*/IO ·
bemesting, welke hier f52.- kostte per l·l.A., zoodat een ruwe I _ Koeien, die in het voorjaar zijn aigekalid en dus gedurende
rïetto­winst zou overblijven van omstreeks f22.- per l·I.A., wat den weidetijd de grootste hoeveelheid melk geven, maken een
zeker een onverwacht hooge winst genoemd mag worden als men · zware stikstofbemesting eerder rendabel, dan koeien, welke in
I bedenkt dat die verkregen werd door aan flink met stikstof bemest I den zomer reeds op het laatst der lactatieperiode komen. Verder
land (n.l. 157.5 K.G. stikstof in den vorm van gier) nog een extra blijkt dat koeien, welke gemiddeld een hoog vetgehalte hebben.
stikstofgift toe te dienen (80 K.G. in den vorm van Zw. Amm.). I de stikstofbemesting ook het meest rendabel maken. Wij kunnen
I Bovenstaande berekening leert ons met alle duidelijkheid, dat _ gerust zeggen, dat een zeer zware stikstofbemesting zooals hier
de grootte van de te behalen winst (onder overigens gelijke om-­ ‘ op dit proefveld werd toegepast, alleen rendabel is en zelfs flinke
standigheden) bepaald wordt door 4 factoren, n.l.: winsten ka11 afwerpen, indien men over prima productiedieren be-
Ice de genndde1de ddge1nkSe1Ie mejkdnbyengst gedurende den schijt? ide prijs der melk behoorlijk is. en de prijs der stikstof-
._ men mes s o aag.
/O2e_ net ge,nIdde1d Vetgendne de,. Ine1k; I 1 Nien dient wel i11 het oog te honden, dat bij deze beschouwingen
I is uitgegaan van de veronderstelling, dat omstreeks 80 K.G. stik
` I
‘ I
I I