HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 80

JPEG (Deze pagina), 813.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

‘i“" ze-Te-;‘->=-»+­·-­«~.Y~-.,.Y.`_____
4 {. er z . ze ,_W_,,__ __._e
l .
, j . p
1 j P
i
J l E er
df ,,Dat deze bedenking bij u opkomt, bevreemdt mij niet.
jp, j* De oplossing evenwel van het raadsel is niet onmogelijk. Zij
j ‘ is deze. De waarheid hebben wij geen van tweeën, maar bei-
‘ den hebben wij waarheid, d. vv. z. wij zijn, ieder voor zich
i g zelf, overtuigd, dat wat wij gelooven, aannemen, belijden,
rg waar is. Voor ons is het waar. Dat er nog verschil bestaat
· tusschen ons en anderen, het moet ons een spoorslag zijn om
i te onderzoeken, altijd meer en altijd nauwkeuriger, opdat
jy wij mogen weten of ook misschien anderer geloof op vaster
_ grond is gebouwd en, zoo ja, wij onze overtuiging daar-
‘ naar kunnen wijzigen. `-
Waarheid hebben wij; de waarheid, de geheele waarheid
Q hebben wij niet en heeft niemand.
E Het is er mede als met die twee knapen, waarvan zeker ·
j `· iemand spreekt, die samen met den bal speelden. ,
l ,,Hé", roept de een plotseling, ,,jij staat geheel en al in den
i " mist". ,,Wel”, zegt de ander, ,,niet ik, maar juist gij". En ip
een derde, die van beiden een gelijken afstand verwijderd was,
Q sprak: ,,Gij staat er beiden in".
j Ziet ge, zoo is het. Wij hebben geen van allen nog de
j geheele waarheid, het heldere licht, maar wij zoeken en tasten X
j · . nog. En dat is geen ramp, maar een zegen.
j Het bezit der waarheid zou ons verwaten en traag maken;
j het zoeken er naar doet ons arbeidzaam en ootmoedig zün. `·
j Daarom, als God in de rechterhand de waarheid had en in
jj de linkerhand het zoeken er naar, dan zouden wij, zooals een
j groot man heeft gezegd, indien wij mochten kiezen, ons uit· ” {
ll strekken naar den inhoud van de laatste. ,
i‘ Laat ons besluiten om bij dit zoeken dapper meê te doen_ k
i ieder in zijne mate! Dan, voorzeker, zullen wij, als onze
I: laatste ure slaat, kalm kunnen sterven, en dit met meer grond
jj dan zoo wij ons maar, zonder onderzoek, bij de belijdenis,
waarop onze vader gestorven is, hadden nedergelegd."

l x
Uitgegeven door de Vereeniging tot verspreiding van Stichteläke Blamage:
nu mm Bonnunrmnmm T. KOUWENAAB
Kalverstraat, N°. 62, te Amsterdam.
t
l
i z
L a- Y