HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 78

JPEG (Deze pagina), 834.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

T "‘y`“ ‘“” YYZF·*ï’*i;~~-···­­~·--~~-~-­ Y",.
ëp p p g ._ __ ` __r__~__,n._,..., A,.. -,1
Air? t
F ï ‘
i' r s i
ti? g v
5 ' l T
M X `
Y ï 4 ¥
worden. Eigenlijk is het niets anders dan dat wij weer
= bebben een goed en kwaad, en ons geroepen voelen bet goede
i lj te doen. Witt goed is, zegt het ons niet. Als reobter ver-
E oordeelt het ons alleen als wij doen wat wij zelf erkennen l
· · dat kwaad is, als wij zondigen. Die rechter heeft echter een
ii Wet noodig, een maat waarmede hij onze daden, woorden,
‘ bij neigingen meet. Daarom onderscheidt Paulus reeds bij de .
j heidenen de wet des barten en het geweten. Die wet des
ir harten, de innerlijke mensch, openbaart zich in het oordee­ ç
lend geweten. Het zijn niet de wetten, meeningen, voor-
· schriften die in ons hoofd staan, maar in ons hart; niet wat i
‘ anderen zeggen dat plicht is, maar datgene waarvan wij, als
onzen plicht, overtuigd en doordrongen zijn. Die wet staat .
.A het hoogste wanneer wij Christus’ geest in ons hebben opge-
/ nomen. Hoe meer de heilige geest der Liefde in ·ons` g
t 1 is en door ons wordt gezocht, des te teederder en heiliger
­ wordt ons geweten. Die wet des harten, dat wat wij inner- i
i lijk zijn en willen zijn, is dus in ons geworden en nog altijd
­ wordende. Opvoeding, onderwijs, eigen ervaring, strijd en
I nadenken, het voorbeeld van edele menschen, het zien op -§
l Jezus Christus, het samenkomen in de kerk om van Christus’ l
li geest in ons op te nemen, en zooveel meer, heeft daarop
jl invloed gehad. ’t Geweten vertegenwoordigt voor ons dat Q
j beter ib; te gelijk is ’t een stem die ons ontdekken kan hoe ·
g het met onzen innerlijken mensch is gesteld."
_ ,,En dus zou mijnhee1· denken dat wij het geweten niet
onvoorwaardelijk vertrouwen kunnen ?”
l. ,,Ja en Neen! Onvoorwaardelijk is het in zijn recht waar
t het zegt: gij hebt gezondigd door de wet uws harten te over-
ii treden. ’t Beste in ons spreekt daarin. Maar neen! in zoover
~ wij nooit geroepen zijn te blijven wat wij zijn. Met onze
li volmaking zal het geweten altüd gelijken tred houden. Met
zondigen is niet het hoogste waarnaar wij streven als Christe-
l nen, maar volmaakt worden."
t` . ,,Dit begrijp ik er uit. Ons zelf en onze kinderen mogen
i wij niet maar aan ’t geweten overlaten. In ons hart moet
een heilige geest gewekt en aangekweekt worden. Ieder beeft
een geweten, maar ieder geweten is nog geen cbristetü/c geweten." _.
Uitgegeven door de Vereeniging tot verspreiding van Stiobteläke Blaadjex
j mx mm Bonxiunnnmm T. KOUWENAAR,
Kalverstraat, N°. 62 te Amsterdam.
. Ti
. U