HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 76

JPEG (Deze pagina), 775.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

vl ovv ~·e"+-·-;=­---~-a -­ r Y kaf in r ,
,! ll . e r »‘ ~ --..WM­..«*
jr? .
T
E e
ë 4 i
jl l christelijk leven den stroom van godsdienstig­zedelijk leven
4 ii i onder Israël krachtiger aan het vloeien te brengen, en alzoo
li ‘ ` den christelijken geest te wekken en te verspreiden.
i Hier raken wij aan de zwaarste beschuldiging, die tegen de
` Christenheid kan worden ingebracht: aan alle Christenen moest 4
_· ,, ook voor Israël te bespeuren zijn wat toch die godsdienstige _'
. schepping is, die Jezus in het aanzijn wilde roepen; maar
V helaas! op zedelijk gebied staan vele Christenen te laag om
eenigen Jood te kunnen aantrekken, en anderen, hatelijk zijnde J
v en elkander hatende, zijn ook niet geschikt om hun christen- l
E dom in anderer oog beminnelijk te maken. · V
Vraag u zelven eens af, lezer, of elke Jood, met wien gij
l verkeert, aan u ontdekken kan, niet alleen dat gij eerlijk zijt M
g Y in uw bedrijf, oprecht in uw spreken, rein van wandel, maar
` ook en vooral dit: dat het godsdienstig-zedelijke leven veel
dieper en inniger wordt, wanneer het beheerscht wordt niet g
` G door een uiterlijke wet, maar door den geest van Jezus, die
ons in kinderlijke betrekking tot God brengt, zoodat wij in
j ons eigen geweten Gods gebod vernemen, en leven en vreugde
M vinden in de gemeenschap met den Vader. Vraag u zelven e
af, Christen, of in u die iijne bloem van godsdienstig leven 5
jl , bloeit, die in Jezus’ hart ontloken is, en waaruit de schoonste
deugden voortspruiten: ootmoed voor en dankbaarheid jegens ,
l God; dienende liefde, die de eerste zoekt te worden door de l
jj minste te zün, die ons meewarig en vriendelijk maakt jegens
allen, die, haar licht zacht maar helder latende schijnen,
l anderen door dat licht verkwikt en tot dat licht aantrekt. .
j" Dit is het Christendom van de Daad, dat eerbied afdwingt,
r, wat van het christendom der alleen zaligmakende Kerk of der .
I zuivere Leer niet altijd kan gezegd worden; het Christendom
j_ van de daad, dat, gelijk alle licht en warmte , onwillekeurig p
, maar zeker zich mededeelt aan anderen.
l
l l
ïtgegeven door de Vereeniging tot verspreiding van Sfichtelä/ce Blaaeüer
Brr DEN Bonnnnnnnmaa T. KOUWENAAR,
Kalverstraat, N° 62, te Amsterdam.
” " jv
r gr