HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 74

JPEG (Deze pagina), 816.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

ij l Y s H
xissä j i
l l
F, ` ï
` T
j « j I
<; l ‘
J ’ 2
l ·
,,' ï = Ook met deze manier om Joden te willen bekeeren kan de
j Ik . nieuwe richting weinig vrede hebben. Het Christendom is
gf ­ iets anders dan de letterlijke vervulling der dusgenaamde Mes- _
· , siaansche verwachtingen. Het Godsrijk, waarvoor Jezus ar-
_ beidde, had alleen den naam gemeen met de Messias·l1eer­
t' { schappij , door de Joden verwacht; alleen den naam, benevens
. het ééne groote hoofddenkbeeld: God moet heerschen over
QV allen en in allen. De profeten van het oude testament heb-
g ben , ook waar zij een betere toekomst voor Israël aankondigden,
1 in de verste verte niet gedacht aan den persoon van Jezus
i van Nazareth en dus niet op hem of op bijzonderheden uit
zijn leven gezinspeeld.
_ _‘ Maar ook buitendien: van geleerde bewijsvoering, al ware
,_ » zij nog zoo klemmend, wachten wij niet veel heil ter ver-
j breiding van het echte Christendom. Het is er Jezus toch
‘ niet om te doen geweest een samenstel van leerstukken te
i geven; neen, tot heilige gezindheden-wilde hij de zijnen op- A
· voeden, de groote beginselen van echten, geestelijken gods-
I dienst als vruchtbare kiemen hun inplanten. Wie nu hierin
l het Christendom ziet, die behoort, waar hij anderen er voor
j ` ‘ wil winnen, niet de vruchten van godgeleerde bespiegeling
;= i hun te verkondigen, maar genoemde gezindheden, licht en ·
j liefde, geest en leven onder hen aan te kweeken. Ontmoet
j in hij bij andersdenkenden nog de meening, dat in formaliteiten
i en ceremoniën een onmisbaar bestanddeel van den godsdienst
·' gevonden wordt, hij trachte hen te overtuigen dat dit een
E dwaling is, die aan een gezond godsdienstig leven in den weg
staat; hij trachte het peil hunner geestelijke ontwikkeling te
h verhoogen , opdat zij zelven het ijdele inzien van in iets anders
dan in liefde tot God en tot de menschen den waren gods­
Z dienst te stellen, opdat zij, in één woord, hart krijgen voor
j de groote beginselen van welke Jezus uitging.
In sommige opzichten heeft Israël, zij het took slechts stil-
j H zwijgend, reeds gelijk gegeven aan Jezus. Sinds eeuwen offert
i ` Israël niet meer, noch gaat ter bedevaart naar Sion, hoewel
de wet omtrent de oüeranden en de bedevaarten op de hooge
feesten duidelijk spreekt. Wat meer is, sedert de tweede helft
_ der vorige eeuw werkt in den boezem van het rabbijnsche
Jodendom eene richting , die de geheele hervorming van de `
il