HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 7

JPEG (Deze pagina), 752.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

S
l
s

i ginsel. Nu wh onder eene grondwet mogen leven, waarin
4 wij niet alleen moeten berusten, maar waarmede wij
l ·ook vrede kunnen hebben, zou eene herhaalde betuiging
R daarvan overbodig en misplaatst zün; te meer, daar het-
; geen wij verlangen en waarop wij ook nu krachtig moeten
i aandringen, ons volgens letter en geest van die grondwet
j niet alleen mag, maar ook moet toegestaan worden. Toch
l had ik misschien om misverstand en verkeerde voorstel-
i ling (ook in onze dagen geene zeldzaamheden) te voor-
1 komen, van dit grondwettig standpunt gewaagd, indien
_ ik niet moest vreezen - waar ik hier voor godsdienstige
belangen moet opkomen -­-· daardoor mijne kans op succes
j geheel in de waagschaal te stellen. Want, hebben wij het
in onzen tüd niet luid en luider hooren verkondigen: de ·
hedendaagsche Nederlandsche Staat kent geene godsdienstige
belangen, mag ze niet kennen, en de Grondwet, de hoogste
l wet van dien Staat bemoeit er zich dus niet mede. Men
j zou deze opinie, gelük zoovele andere, kunnen laten voor
i wat ze is, indien niet tegenover de beslistheid, waarmede
ze wordt uitgesproken, veel weifeling en twijfel stond. Hoogst
ernstige, gemoedelijke mannen in den lande zijn het op dit
punt onderling en dikwijls met zich zelf niet eens. Ik voor
mij, ik mag niet schromen het te bekennen, ik twijfel op
j dit punt niet.
’ De menschelijke maatschappij moet m. i. volgens een
j hooger, het hoogst mogelijke beginsel geregeerd worden,
' ï indien men niet wil dat zü onderga. Het hoogste beginsel
i is het godsdienstig beginsel. Dit godsdienstig beginsel leeft
{ het sterkst, wordt het krachtigste gehandhaafd, indien het
5 van het verleden, waaruit het is voortgekomen, niet met
E ruwe geweldige hand wordt losgemaakt, wanneer het niet
D wordt afgescheurd of ontdaan van den wortel, waarop het
~. is gegroeid en waarop het verder tot ontwikkeling moet en
zal komen. Dit verleden wordt vastgehouden, deze wortels
worden bewaard en tot ontwikkeling van nieuw leven
i
i
a