HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 69

JPEG (Deze pagina), 652.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

M 147. ‘
EEN VOORBARIGE GEVOLG-
TREKKING.
,,1k kan het toch met dat nieuwe maar niet vinden",
zoo hooren wij den Heer A. . . , een welmeenend man, spre·
ken tot zijn vriend X .... ,,Onlangs ben ik nog eens ter-
dege in mijne overtuiging versterkt".
,,Wel laat eens hooren!"
,,Ik stond bij het sterfbed van mijn vader. Welnu, die man
i was, zijn leven lang, innig verknocht geweest aan het oude.
Met de moderne richting had hij in het geheel niet op. Hij
‘ volgde orthodoxe predikanten, hield vast aan ’t geen de geschie-
‘ denis over .lezus’ persoon en lotgevallen leert; hij geloofde, om
het met korte woorden te zeggen, alles en verwierp niets.
En wat stierf hij kalm! Geen zweem van angst was op zijn
f gelaat te bespeuren. Christus, Gods zoon, en die gekruist,
i ons door God Almachtig gegeven tot een rantsoen voor onze
zonden, opdat zijn dood ons leven zou zijn, ziedaar de
, waarheid waaraan hij zich vastklemde, die hem troostte, op
` welker belijdenis hij stierf, zonder vrees. Zeg, zou die belij-
1 denis dan niet de ware wezen?"
‘ . ,,Ik kan mij begrüpen", zoo spreekt de Heer X. . . , ,,dat
gij zoo vraagt?. Gij zijt de eenige niet. Doch naar mijne hei-
, lige overtuiging dwaalt gij. Eerst moet ik u even, in het
voorbijgaan, op een kleine of eigenlijk op een groote onjuist-
heid wijzen. Gij zegt van uw vader, dat hij vasthield aan
hetgeen de historie aangaande Jezus vermeldt en gij meent der-
halve dat dit iets zeer bijzonders is. Och neen! dat is waarlijk E
niet zoo. Het is iets heel gewoons. Dat doet iedereen, zelfs
A de meest moderne. Weet gij, de vraag is maar: wat leert
de geschiedenis? Leert zij, dat Jezus mensch of dat hij
God was? De een zegt dit, de ander dat, en daaraan houdt
Ji _;