HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 67

JPEG (Deze pagina), 785.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

ëä
schaffing of invoering van de eene of andere belasting geldt,
is het u dan niet duidelük, dat gij dit in nog oneindig
grootere mate aan u zelf verpligt züt, wanneer het geldt
de hoogste en heiligste belangen van u en van uwe kinderen?
Wanneer wij, belijders der Israëlietische godsdienst,
waar het geldt verkiezingen, ons vereenigen, dan kunnen
wij bij den tegenwoordigen stand der partijen, niet alleen
in de hoofdstad, maar ook nog op verschillende andere
plaatsen groot gewigt in de schaal leggen, vvü kunnen die
schaal in de ééne of andere rigting doen overslaan, de
vraag is slechts bü wie wij ons zullen aansluiten.
Ja, aansluiten, doch niet bü het Katholicisme, dat gelijk
vroeger heerschend zou willen worden, ook niet bü het Pro-
testantisme, doch evenmin bij een zoogenaamd liberalisme,
dat er met alle kracht en magt naar streeft regering te
worden en dan eene alles behalve liberale heerschappij uit
te oefenen. Neen, wij mogen, wij moeten geen <<Schlepp-
trägerp zijn van de vertegenwoordigers van een zoogenaamd
· geavanceerd liberalisme, die meenen ons voor hun politiek P
kansspel te kunnen gebruiken , een liberalisme, dat langzaam
verval van al ons godsdienst-onderwijs en dus ook van onze
godsdienst wil; dat een gezworen vüand is van het echte,
het conservatieve liberalisme, waarvan Tnoaiznckm de emi-
nente vertegenwoordiger was. Maar wij moeten en zullen
_ ons als één man aansluiten bij allen , Katholieken, Protes-
tanten, conservatieven, liberalen of hoe zij verder ook hee-
. ten mogen, die, staande op het eerlijke standpunt van de
grondwet, ons willen helpen te verkrijgen wat die grond-
wet verlangt en wat wij zoo dringend noodig hebben.
En wie zijn die mannen? De door het volk en dus ook
door u gekozen vertegenwoordigers zullen weldra worden
geroepen mede te werken tot het in het leven roepen van
eene nieuwe «Wet op het lager onderwijs >>. Zien wij als-
dan zeer nauwlettend toe, wie rekening zullen houden met
dat wat wij van een Joodsch en algemeen gods-