HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 66

JPEG (Deze pagina), 813.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

’”"’T"l] ­ --’ ~ · . , i , .,_,
ig l
le ‘
ii `
Ei
Y 2 E
l ; in
j` i Werkelijk doet, geldelijke offers brengt voor het godsdienst-
onderwijs aan uwe kinderen en aan de kinderen van uwe
de arme en onbemiddelde geloofsbroeders , omdat het grooten-
li deels afhangt van de maatschappelijke toestanden van den
‘· tegenwoordigen tijd en vooral van de wetten, die die'
E toestanden beheerschen, of dit geliefde, onontbeerlijke onder-
; wijs op behoorlijke wüze en in voldoende mate aan die
allen zal verstrekt worden. Gij vraagt wanhopig: maar wat
j kunnen wij dan doen? Zullen wij een s1neek­ of verzoek-
T schrift indienen bü den Koning? Ik antwoord: de Koning
is ook al niet meer wat hij vroeger was. Hü heeft een ander,
hoewel geen minder eerbiedwekkend standpunt inge-
nomen. Hij is nu het hoofd van den constitutionelen staat,
f· de hooge hoeder en bewaker van onze schoone en deugde-
lijke constitutionele instellingen, als zoodanig moogt gij
j hem niet te zeer bemoeijelijken met adressen en petitien, en zij
Q zullen u niet helpen. De Koning zou u kunnen antwoorden:
‘p J gij kunt nu invloed op den gang van zaken hebben, gij kunt van
tijd tot tijd bij de stembus van uwe wenschen en verlangens,
van uwe nooden en behoeften op practische wijze doen
f blijken; en, zoo gg het niet doet aan wien de schuld? Zoo
gü, wanneer de stembus u roept, of t’huis blijft, of u, gelük
eene kudde schapen, naar de eene of andere rigting, die uwe
heiligste belangen vijandig is, laat voortdrijven, wie kan
het helpen? ,
i Geloofsbroeders! Twee zaken zijn hoog noodig voor u en
K voor het Nederlandsche vaderland. Eerstens, dat gij ·
uwen kiezerspligt niet verzaakt, en tweedens, dat gg bij
het volbrengen van dien pligt met oordeel en verstand te
werk gaat, dat gü zeer goed weet wat uwe belangen, wat
. uwe nooden en behoeften zijn, en wien gü kiest om ze
K jj in ’s lands raadzaal voor U te behartigen. Dit eischt niet
alleen uw belang en dat van wat u dierbaar is, maar dit
eischt ook het vaderland. En zoo gü begrijpt, dat gij in
grooten getale ter stembus moet opkomen, wanneer het de af-
· .