HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 64

JPEG (Deze pagina), 812.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

ju .
E
I J; gg in die waardering mogt te kort schieten, gg hebt man­·
‘ ‘ ' nen in uw midden, aan wie de taak is toevertrouwd en `
rig opperbest is toevertrouwd u daarin te hulp te komen.
I Gg ontsteekt in deze dagen telken avond de feestliehten
ter herinnering aan de wonderbare en heugelgke feiten,
E j die in lang vervlogen eeuwen ccten tgde van den Hasmoneër
g en van zijne zonen de Maccabeën in deze dagen plaats
, Q vonden >>. Van eeuw tot eeuw, van geslacht tot geslacht
i hebben onze vaderen dit licht der herinnering ontstoken
jj in liefde en innigheid des harten, gedurende lange tgden
ii toen het rondom hen zeer donker was. Gg vertrouwt, dat
g ook uwe zonen, waarmede God u gezegend heeft, het nau
j zullen doen, zij staan nog aan den eersten aanvang des
i levens, uw vaderhart is vervuld van vreugde, wanneer
iä l gg ze de kleine handen juichend en jubelend ziet uitstrekken
naar de Chanuka­lichten, gij twgfelt er niet aan, zg zullen
ze later zelf na u ontsteken, en zg zullen zich steeds blgven
plaatsen onder de hoede van dit groote, magtige,heerlgke
· licht, dat van den Sinai is uitgegaan, zg zullen zich ver-
l kwikken en sterken aan de vele kleinere vlammen en stralen
j die in den vorm van geboden en verboden uit dit groote ­ '
jl « licht zgn voortgekomen ; immers gg hebt met liefde denzelfden
l ` weg betreden, dien uwe vaderen bewandeld hebben, en waarom
j zouden uwe kinderen dien ook niet volgen? Gg moet echter
, _ op ééne zaak, op één groot verschil denken. In de tgden,
die voorafgegaan zgn, was alles grootendeels anders, de
i godsdienst was voor den Jood in waarheid het hoogste, zij
­ was hem alles, zij maakte hem zgn huiselijk, zijn familie-
leven tot een tempel, tot een heiligdom; de groote wgde
i wereld daarbuiten bood hem niets dan ..... ellende.
ij Tegenwoordig zgn de groote deuren, die ons van die buiten-
wereld afsloten, meerendeels wgd geopend, die wereld is
l niet meer wat zij was en het huisgezin, ook het Joodsohe
` i l1uisgezin, is niet meer gelijk vroeger.
Geen wonder, die wereld biedt zóó veel, zg tooit zich met ·
j al