HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 61

JPEG (Deze pagina), 741.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

57
waarnemen van openbare ambten en bedieningen, hem
feitelijk als belgjder eener godsdienst uitsluit, zal, vertrouw
ik nu ­- van mijne züde ten minste -­ geen betoog meer
behoeven. Dat het noodig is dit principieel of systema-
tisch onvereenigbaar verklaren van het een met het an-
der -- hetgeen toch in strijd is met onze Grondwet, die vol-
komen gelük regt voor allen wil --in de praktijk te voorkomen,
I door in alle wetten en besluiten, regelende benoemingen tot
ambten en bedieningen, het tegendeel duidelijk uit te spreken,
zoo men niet wil, dat letter en geest van die Grondwet, ook
in de toekomst, zullen worden verkracht door een beroep
op bestaande bepalingen, regelende de werkzaamheden
verbonden aan het bekleeden der openbare ambten enz. ,
p was mij reeds lang duidelijk. Dat het dringend noodig is
dit in de nieuwe «Wet tot regeling van het Lager Onder-
wijst te doen, daar heb ik ook op gewezen. `Wanneer het
G mij nu nog vergund zal zijn er op te wijzen, dat, wij
met het brengen van dergelijken waarborg in die `Wet (door
mij reeds op pag. 28/29 eenigzins geformuleerd) niet beoogen
een beginsel der Grondwet tot zijn regt te brengen, ,
door slechts de theorie der grondwettige gelijkheid nog
eens duidelijk uit te spreken, dan zij men tevens ver-
zekerd, dat wij nog minder beoogen deze theorie tot in
hare uiterste consequentiën in alle wetten enz. te doen
opnemen, ook doordien wü niet blind zijn voor de
i; praktijk. Waar de eisohen van het stoffelijk leven in onze
. dagen zóó schrikkelük groot en moeijelijk te bevredigen
, zijn, zoodat_ veel, wat goed en beter is, daarvoor wijken
moet; waar de rust- en feestdagen van bijna vier millioen
zielen bij het vervullen van vele openbare ambten enz.
als niet bestaande worden beschouwd; waar men bij vele
andere openbare inrigtingen uit algemeene kassen betaald,
met moeite den arbeid zóódanig regelt, dat hoogstens één
A dag per week gerust kan worden, daar moeten wij helaas
berusten; en hoewel de dure, harde tijden zich ook bij

mr N Y Y -- -(... ,___ ____;__ ,1%/;