HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 60

JPEG (Deze pagina), 803.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

{ JM- Y ·-·~ · Q, +«·~··-·-·­·~­-­­Z·i·~····­‘=··~‘·°·"*·**"·­~··`···· ­`·` ·~­•-·­­­-‘··~­­­~«~­»~-r-·- ·--~­­-­- -·-- ·· ·~ Y ’ ’ '" ’''’ `" '’`” "` '"`‘ ` """
wlj T
l
l
ee
lil
ïlël niets dan.;.. zi’ne ei en lusten en be eerten? Te meer
tl J g
li . daar hh, de belijder der Mozaische godsdienst, het bestaan
c · . _
· van uw geloof als eene gebiedende noodzakelgkheid moet
• ‘@ ..
j ‘ beschouwen, als een bijzondere weg naar een gemeenschap-
'!~ · pelijk doel. Welke rigting men ook aan dien weg geve, hoe
gj die weg ook moge worden betreden, hgï zal er zich niet
mede bemoeijen. Ztïne godsdienst heeft hü slechts aan de
i- j j kinderen van zijn stam te leeren, èn let wel! dit alles is
geen politiek, maar het vloeit voor hem voort uit, het is '
h een gebod van zijne godsdienst.
*j Die godsdienst heeft hem ook den Sabbat gegeven, dien
te gedenken en dien te heiligen. De Sabbat, zoo men wil,
, een vorm, doch een heerlijke, levenwekkende, bezielende,
l verheffende vorm, de koninginne, welke << die Töchter­
iii religionen>> zich gehaast hebben ook harerzijds wel niet Q
; de eigene oorspronkelüke maar dan toch ook eene groote
eereplaats in te ruimen. (1) (
Dat het betrachten van den Mozaischen Sabbat een der
l hoofdvormen is,' waardoor de jood zün godsdienst belüdt,
jl j dat men door dit in waarheid en werkelijkheid belüden ,
züner godsdienst onvereenigbaar te verklaren met het
, l
E (1) Aan hen die, van Joodschen bloede, in onze dagen
j * geheel vervreemd zijn van zeer veel wat naar waarheid steeds
. dit bloed adelde, wat de kroon en de luister was der vaderen, i
die dus ook den Sabbat niet kennen, die eerder in geestdrift ge·
g raken voor het nieuwe en allernieuwste, datlhet tegenwoordige `
hun biedt, zou ik wel willen verzoeken eens ter hand te nemen ‘
, Proudhon’s indertijd bekroonde verhandeling: << de la célébration du ,
1 dimanche>>. Mij dunkt, deze lectuur zal hen niet compromiteren, al is
l het, dat zij slechts handelt over dien ouden en dan nog wel Joodschen
l , Sabbat; immers Proudhon is geen Jood, mag gerekend worden
l tot den tegenwoordigen tijd te behooren, en is een man van onder-
zoek en critiek; al te maal redenen, die mij hoop geven, dat zij,
l die dan toch altijd nog ­­ en dáár is nu eenmaal zeer weinig ,
l I tegen te doen - mijne slumgenooten zijn, niet te zeer gebelgd ;
‘ · zullen zijn over mijn verzoek en er misschien gehoor aan zullen
‘ geven.
l