HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 6

JPEG (Deze pagina), 742.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

j ‘ ä
4
F '
E worden. Doch de tijd dringt, hij, die meent nog iets `
, goeds of nuttigs te kunnen doen, hij haaste zich, en waar j
ik niet spreken wil, dan maar geschreven. Wij leven in l
eene cc schnellebenden Zeit >>, in een tijd, waarin niet één maar j
zeer vele belangen steeds aan de orde van den dag zijn en j
behartigd moeten worden, in een tijdperk, waarin nauwe- l
lijks genoeg tijd aanwezig is· om te hooren en te lezen j
alles wat gesproken en geschreven wordt, en nog veel j
minder om lang stil te staan bij den vorm waarin dit ge- li
Y schiedt; daarom dan maar de pen ter hand genomen, en
getracht in duidelijk Hollandsch weder te geven wat m. i, j 1
gezegd moet worden en dat ik nu zal doen, omdat geen ander
het doet. Zóó dacht en handelde ik reeds een paar keeren, j
j zóó wenseh ik ook nu te doen, · X
Alvorens te komen tot de eigenlüke onderwerpen, wier
bespreking in de volgende bladzijden ik mij ten taak heb
gesteld, zij het mü vergund vooraf eenigzins nader stil te
staan bü het standpunt, daarbij door mij in te nemen;
l welk standpunt, zooals het op den titel dezes is aangege-
ven-, misschien voor menigeen niet duidelijk genoeg is.
Heb ik laatstelük geschreven: << Ziet men dat anderen in
<< zake onderwns üveren, en teregt, ook van hun kerkelük,
«hzm godsdienstig, hun geloovig standpunt, dan is het ons j
«niet alleen geoorloofd, maar ook een pligt, van ons gods-
<<dienstig standpunt wederom eens de zaak te bezien, en
<< open te leggen wat ons, ook van dit standpunt uit, f
<< reeds lang op het hart lag>>; - het ware onnoodig, '
terwijl ik deze taak nu tracht voort te zetten, - en wel 1
van hetzelfde standpunt: dat der belljders van de Israëlie- g
` tische Godsdienst, - tevens te doen uitkomen, dat dit F
niettemin een zuiver grondwettig standpunt is. Immers,wij l
” Joden hebben in den loop der eeuwen steeds berust in
velerlei wettige en onwettige toestanden; wij hebben er
in moeten berusten ook uit kracht van ons godsdienstig be-
r