HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 59

JPEG (Deze pagina), 789.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

tijd is gekomen, waarop de kerken zich moeten naderen;
eene zekere onderlinge solidariteit moeten daarstelien en
zich onderling en gezamenlijk krachtig wapenen tegen den
geduchten vüand, die in aantogt is? Moet niet ook de staat,
de gromlwettige staat waarin wü leven, die aan de kerken direct l
veel en indirect alles te danken heeft, die ook en vooral door 1
de kerken groot en krachtig gewordenis, en die nu nog als op
krachtige pijlers er op steunt, moet hij die onderlinge
solidariteit, die beveiliging tegen plotselinge ondermüning ­-·
waardoor bij gebrek aan andere pijlers het geheel zou
ineenstorten - niet begunstigen in het waarachtig belang
van het volk, tot verhooging van de levenskracht van den
waarlük constitutionelen, modernen staat, die vrüheid,
gelijkheid èn ontwikkeling naar alle züden eischt?
Zou het niet tijd worden die kleingeestige en waarlijk 5
, ongodsdienstige jaloezij op het meerdere en mindere dat aan
anderen, en vooral op dat, hetwelk aan hen, die vroeger ‘
i’ ‘ zoo weinig hadden, ten deel valt te laten varen? (’l) Zoudt
’ gij er niet wel aan doen u niet te ergeren; maar u te
; verheugen dat ook de belijder der Mozaische godsdienst en _
vooral hij, die tevens onderwijzer in die godsdienst is, ook
f als onderwüzer aan de openbare scholen optreedt? Zoudt
gij niet meenen, dat in onze dagen hij, die anders of minder
, gelooft dan gij, verre te verkiezen is boven hem die niets ‘
‘ gelooft dan de ingevingen van zijn eigen hoofd en hart, 9
(1) Waar de Israëlietische Nieuwsbode in hare aan het « Adres
der Synoder gewijde beschouwing, spreekt van den invloed ook
aan de Israëlietische kerkelijke autoriteiten op de regeling der
schooluren van het openbaar onderwijs bij eene eventuele wette-
lijke bepaling, als door de Synode en ook door ons zeer wordt
verlangd, zegt hij: «Natuurlijk zal hierbij veel afhangen van den
goeden wil en de inschikkelijkbeid der andere kerkelijke autori-
teiten, welke, wat althans die van de zijde van een der Prote-
stantsche gemeenten in de Hoofdstad betreft, wel wat te wenschen
overlaat. Deze bewering zouden wij met feiten kunnen staven,
‘ maar willen liever thans daarover het stilzwijgen bewaren r. _
I
l] wy