HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 53

JPEG (Deze pagina), 752.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

_ si
smaak zijn van de verschillende kerken, m. a. w. de proè
fessorale zetels zullen niet worden ingenomen door mannen,
die op kerkelijk standpunt staan, wanneer de kerken toch j
niet bij haar ter markt komen. Doch hoe dit zij, mogt
Q men zich in de toekomst bij de studiën aan die faculteit l
toch op een standpunt willen plaatsen als in eene faculteit
_ van godsdienstwetenschap niet ongeoorloofd en zelfs zeer
2 passend zou zijn, de naam der tegenwoordige faculteit zal
als correctief dienen; hij kan en zal het middel zijn om
aan hen, die haar bezoeken, het juiste eenige en toch verre
van bekrompen standpunt aan te wijzen en binnen de
regte perken terug te voeren. Die naam zal tevens den
ernstigen godgeloovigen en zelfs den op speciaal kerkelijk
gebied staanden man veroorloven binnen hare muren te i
treden en zoo niet alle dan toch een deel der vruchten ,
i van den boom der kennisse mee te vergaren. Die naam
eindelijk, en dit is voor ons de hoofdzaak, wijst aan het
standpunt, dat door onzen staat in zake godsdienst is aan-
genomen, want wat zegt die naam van de eerste faculteit ‘
aan ’s lands hoogescholen?
Dat daar door den staat de gelegenheid wordt verschaft
om te verkrügen en te vermeerderen de geleerdheid van, j
over, omtrent God en de wijze, waarop men in alle tijden j
en bij alle volken getracht heeft het godsbegrip naderbij (
te komen; waarop men zich God heeft gedacht en hoe _
Qi; men heeft getracht Hem te dienen. Zal men zich bij de
Li geleerde onderzoekingen omtrent dit laatste op een zooveel
mogelijk objectief, onpartijdig en wat men noemt een zuiver
wetenschappelijk standpunt plaatsen en zal men zoodoende
meenen met volle regt het ontleedmes der kritiek te mogen
gebruiken tegenover het een of ander bestaan hebbend of nog
ii bestaand godsdienststelsel, zij, die, dit stelsel belijdende,zich
getroffen voelen, mogen zich weren en ook hunne wapenen
smeden. De staat moet en zal dit alles lijdzaam aanzien, even
als de staat, die volkomen vrijheid laat en geeft om voortdurend