HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 51

JPEG (Deze pagina), 763.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

i
/19
W van de oude, een voorstel, dat zeer zeker van beslistheid
en zelfs van zeer groote beslistheid van overtuiging de
‘ blüken droeg, maar mogt men met dit voorstel, zóó als het j
daar lag, medegaan? Zou de verwezenlüking van hetgeen
men met dit voorstel beoogde, niet nog oneindig slimmer ‘
zijn dan het ongestoord laten voortbestaan der tegenwoordige
_, theologische faculteit? I
Het is waar, het verder laten voortduren van het be-
staande zou zijn het bestendigen ook in de toekomst van
eene bevoorregting en begunstiging van één kerkgenoot- _
Q schap en dus eene indirecte miskenning en achteruit-
zetting van de overige kerkgenootschappen, doordien
deze dan bij hetgeen zij voor hun bestaan, ontwikkeling :_
en bloei noodig hebben niet op gelijken stoffelijken en zede· il
G lijken steun van de zijde van den staat kunnen rekenen. »j
I Deze ongelijke toestand zou het echter voor die kerkge-
nootschappen niet onmogelijk of zelfs moeijelijk maken
voort te arbeiden aan hunne taak, en wel op de éénige
basis waarop dit voor hen mogelijk is. Heeft er door het ‘
bestaan eener theologische faculteit voor of ten dienste van
het Hervormd Kerkgenootschap eene bevoorregting plaats van
eene speciale geloofs­ of kerkleer omtrent God en de wijze _
waarop Hij gediend moet worden, en heeft er dus wat dit j
speciale, dit uitsluitend bijzonder kerkelijke betreft achter-
uitzetting van de overige kerkgenootschappen plaats, aan het `
algemeene echter, waarin allen overeenstemmen, de basis
waarop alle kerken staan, waarin alle godsdiensten wortelen ,
aan het Godsbegrip op zich zelf of, om duidelijk te zijn, aan
ij het geloof aan den levenden, persoonlijken, almagtigen God,
wel te onderscheiden van de verschillende wijzen, waarop
men dit begrip tracht naderbij te komen, dat ­­·­ het woord
zegt het zelf ­-- zij allen dienen, werd ook en teregt
jj aan ’s lands hoogescholen de eereplaats ingeruimd; de
g staat waakte er voor dat het ook daar niet zou worden
f vergeten, dat << de vreeze des Heeren is het beginsel van

r

in
W ?